PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy planimetrie - NMTM106
Anglický název: Basics of planimetry
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Neslučitelnost : NMUM106
Záměnnost : NMUM106
Je neslučitelnost pro: NMUM106
Je záměnnost pro: NMUM106
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (29.01.2018)
Didaktické přístupy k výuce planimetrie na střední škole. Prohloubení a rozšíření středoškolského učiva planimetrie s důrazem na syntetickou metodu řešení úloh a na vhodné výukové metody.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (27.02.2022)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Podmínky pro získání zápočtu:

  • aktivní účast na cvičeních, povoleny jsou 3 absence
  • napsání zápočtového testu na konci semestru (jeden řádný a dva opravné

termíny)

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (24.05.2022)
  • Moravcová V., Hromadová J.: Základy planimetrie pro učitelské studium. Matfyzpress, Praha, 2021.

  • Kuřina F.: Deset pohledů na geometrii. MÚ AV ČR, Praha, 1996.

  • Eukleidovy Základy. Přeložil F. Servít, JČM, Praha, 1907.

  • Lávička M.: Syntetická geometrie. ZČU Plzeň, 2007.

  • Kadleček J.: Geometrie v rovině a v prostoru pro střední školy. Prometheus, Praha, 1996.

  • Pomykalová E.: Matematika pro gymnázia - planimetrie. Prometheus, Praha, 2008.

  • Hejný M.: Aj geometria naučila člověka myslieť. SPN, Bratislava, 1990.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (27.02.2022)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Ke zkoušce lze přistoupit až po získání zápočtu.

Zkouška sestává z písemného testu pokrývajícího především teoretickou stránku, v případě nerozhodného výsledku bude následovat ústní dozkoušení.

Zkoušku lze skládat v jednom řádném a dvou opravných termínech.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (26.05.2022)

Základy axiomatiky eukleidovské geometrie, struktura eukleidovské geometrie ve školské matematice. Planimetrické věty a jejich důkazy. Množiny bodů dané vlastnosti v rovině. Vlastnosti rovinných geometrických útvarů a jejich konstrukce. Zobrazení v eukleidovské rovině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK