Didaktika deskriptivní geometrie II - NMTD406
Anglický název: Didactics of Descriptive Geometry II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (17.01.2019)
Didaktické problémy výuky stereometrie, deskriptivní geometrie a technického kreslení. Aplikace deskriptivní geometrie v technické praxi, mezipředmětové vztahy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (10.10.2023)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Pro připuštění ke zkoušce je třeba nejprve získat zápočet. Zápočet bude udělen za

1) prezentaci úkolů a odevzdání písemných podkladů k úkolům ve stanovených termínech,

2) předvedení ukázkové výuky s využitím digitálních technologií.

Vzhledem k epidemiologické situaci může prezentace úkolů proběhnout distanční formou. Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (17.01.2019)

Školské dokumenty a současné kurikulární dokumenty pro ZŠ a gymnázium.

Skalková J.: Obecná didaktika. Grada, Praha, 2007.

Průcha J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha, 2005.

Molnár J.: Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii. VUP Olomouc, 2009.

Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy. Prometheus, Praha, 2010.

Korch J., Mészárosová K., Musálková B.: Deskriptivní geometrie. Sobotáles, Praha, 1998.

Musálková B.: Deskriptivní geometri II. Sobotáles, Praha, 2000.

Další učebnice deskriptivní geometrie, časopisy pro učitele

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (13.03.2023)

Zkouška proběhne ústně (v případě distanční podoby formou videohovoru) a její obsah odpovídá probranému učivu. Zkoušku je možné konat v jednom řádném a dvou opravných termínech.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (17.01.2019)

Kurikulum deskriptivní geometrie na různých typech středních škol. Provázanost učiva. Různé metody řešení úloh školské deskriptivní geometrie. Mezipředmětové vztahy - zejména s matematikou a výtvarnou výchovou. Metody výuky, modelování prostoru, zapojení počítačových technologií. Aplikace deskriptivní geometrie v praxi. Simulace různých didaktických situací a jejich řešení.