PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Programování pro deskriptivní geometrii I - NMTD103
Anglický název: Computer programming for dwscriptive geometry I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Neslučitelnost : NMUG103
Záměnnost : NMUG103
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (26.01.2018)
Cílem předmětu je stručné seznámení s principy práce počítačů, dále rozvoj algoritmického myšlení, osvojení jednoduchých algoritmů a základních principů procedurálního programování.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (29.10.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je zisk alespoň 70 ze 110 bodů a splnění ověřovací části zápočtového testu.

Max. 10 bodů je možné získat za docházku.

Max. 90 bodů je možné získat za domácí úkoly.

Zápočtový test má dvě části

> Ověřovací - cílem je ověřit vaše porozumění odevzdaným domácím úkolům, za tuto část nejsou body a jejím jediným cílem je prověřit, že rozumíte úkolům, které jste odevzdali.

> Testová část - v této části budete řešit teoretické otázky z oblasti algoritmů. Za tuto část můžete získat max. 10 bodů.

Vzhledem k tomu, že většinu potřebných bodů musíte získat za plnění domácích úkolů, které mají pevné termíny odevzdání, není možné získat zápočet dodatečně po uplynutí lhůt pro odevzdání domácích úkolů. Pro jednotlivé úkoly jsou tyto lhůty stanoveny v průběhu semestru.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (30.01.2018)

· Töpfer, P. Algoritmy a programovací techniky, Prometheus, Praha 1995.

· Wróblewski, P. Algoritmy - Datové struktury a programovací techniky, Computer Press, Praha, 2004.

· Wirth N. Algorithms and Data Structures, Prentice Hall, 1985.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (26.01.2018)

· Stručná historie počítačů

· Základní hardware a jeho fungování

· Operační systémy

· Programovací jazyky

· Ovládání vývojového prostředí, základní příkazy, proměnné a konstanty, základní datové struktury, vstup a výstup, procedury a funkce

· Algoritmus a jeho efektivita

· Základní algoritmy - dělitelnost, Eukleidův algoritmus, Eratosthenovo síto, Hornerovo schéma, dlouhá čísla, vyhledávání v polích, atd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK