PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mnohorozměrná analýza - NMST539
Anglický název: Multivariate Analysis
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinně volitelné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Normální, Wishartovo a Hottelingovo rozdělení. Kanonické korelace. Metoda hlavních komponent. Faktorová, diskriminační a shluková analýza. Použití balíků statistických programů. Předpoklady: základní znalosti pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Seznámit studenty se základními metodami mnohorozměrné statistiky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínky pro získání zápočtu: účast na cvičení a průběžné řešení zadaných úkolů. Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování. Získání zápočtu je nutná podmínka pro účast na zkoušce.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Hebák P., Hustopecký J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. SNTL-Alfa. Praha, 1987

Mardia K.V., Kent J.T., Bobby J.M.: Multivariate Analysis. Academia Press. London, 1979

Rao C.R.: Linear Statistical Inference and Its Applications. 2nd edition. Wile. New York, 1973. (existuje český překlad)

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části.

Písemná část bude sestávat z jediného příkladu z témat, která korespondují se sylabem přednášky a současně odpovídají tomu, co bylo prezentováno na cvičení nebo na přednášce.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

1. Mnohorozměrné normální rozdělení.

2. Wishartovo a Hotellingovo rozdělení.

3. Statistická indukce v normálním rozdělení.

4. Vícerozměrná regrese.

5. Kanonické korelace.

6. Metoda hlavních komponent.

7. Faktorová analýza.

8. Diskriminační analýza.

9. Shluková analýza.

9. Použití standardních programů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (25.05.2018)

základní znalosti lineární algebry, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK