Analýza maticových iteračních metod – principy a souvislosti - NMNV412
Anglický název: Analysis of matrix iterative methods - principles and interconnections
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
Třída: M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
M Mgr. NVM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Je záměnnost pro: NMNV407
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (15.01.2019)
Předmět je věnován matematickému základu maticových iteračních metod, zejména metod krylovovských podprostorů, v souvislostech s oblastmi matematiky a informatiky, které jsou důležité pro porozumění základních principů a současného stavu poznání. Bude formulovat otevřené otázky a vysvětlovat existující obecně rozšířená nedorozumění jdoucí napříč obory, která brání jak hlubšímu porozumění a rozvoji teorie, tak efektivnímu používání metod v aplikacích.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. (22.12.2022)

Cílem je pomoci studentům rozvíjet na příkladu studia Krylovovských metod schopnost vidění celeho kontextu, kladení si otázek, hledání hlubokých souvislostí a překonávání úzce specializovaného pohledu, který omezuje v tolik potřebnou komunikaci mezi jednotlivými obory. Proto budou kombinovány formulace a řešení otázek v nekonečně dimenzionálních Hilbertových prostorech s použitím elementů lineární funkcionální analýzy a spektrální teorie operátorů s tradičním maticovým přístupem. Součástí výuky bude samostatné čtení vybraných publikací s jejich následnou diskusí.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (15.01.2019)

J. Liesen, Z. Strakoš, Krylov Subspace Methods, Principles and Analysis, Oxford University Press, Oxford, 2013.

J. Málek, Z. Strakoš, Preconditioning and the Conjugate Gradient Method in the Context of Solving PDEs, SIAM, Philadelphia, 2015.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. (09.03.2021)

Zkouška bude pouze ústní a bude provedena diskusí studovaných témat v rozsahu odpovídajícím přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. (22.12.2022)

Přednáška se zaměřuje na projekční metody, zvláště pak na metody založené na krylovovských podprostorech, jejich vztah k problému momentů a související otázky. Důraz bude kladen na propojení s příslušnými tématy pocházejícími z různých disciplín, včetně numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic, teorie aproximace a funkcionální analýzy.

1. Projekční procesy.

2. Matematická charakterizace metod krylovovských podprostorů.

3. Odvození základní metody.

4. Stieltjesův problém momentů.

5. Ortogonalní polynomy, řetězové zlomky, Gauss-Christoffelova kvadratura a redukce modelu.

6. Maticová reprezentace a metoda sdružených gradientů.

7. Vorobjevův problém momentů a zobecnění na nesymetrický případ.

8. Nedostatečnost spektrální informace.