PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do metody konečných prvků - NMNM336
Anglický název: Introduction to the Finite Element Method
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření NUMMOD
M Bc. OM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Ve slož. prerekvizitě: NMNM349
Anotace -
Poslední úprava: G_M (28.05.2012)
Základy metody konečných prvků. Doporučený povinně volitelný předmět pro bakalářský obor Obecná matematika, zaměření Matematické modelování a numerická analýza.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. (13.10.2017)

Zápočet se uděluje za průběžnou aktivitu na cvičeních a průběžnou domácí práci. Zápočet nelze opakovat.

Literatura -
Poslední úprava: G_M (28.05.2012)

P.G. Ciarlet: Basic error estimates for elliptic problems. In: P.G. Ciarlet and J.L. Lions (eds.), Handbook of Numerical Analysis, vol. 2, North-Holland, Amsterdam, 1991, pp. 17-351

S.C. Brenner, L.R. Scott: The Mathematical Theory of Finite Element Methods, Springer, New York, 1994 (1st ed.), 2002 (2nd ed.), 2008 (3rd ed.)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. (30.04.2020)

Zkouška sestává z písemné a ústní části, eventuálně distanční formou. Písemná část předchází části ústní. Její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní část již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části.

Požadavky písemné i ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (28.05.2012)

Základy metody konečných prvků pro eliptické problémy. Odvození diskretizace pro obecnou eliptickou parciální diferenciální rovnici druhého řádu. Konstrukce prostorů konečných prvků. Céaova věta, konvergence přibližných řešení, superkonvergence, adaptivita, princip maxima. Implementace metody konečných prvků na počítači, vlastnosti soustav lineárních rovnic odpovídajících diskrétním problémům, výpočet přibližného řešení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK