Matematika 3 - NMMA703
Anglický název: Mathematics 3
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Prerekvizity : NMMA702
Záměnnost : JEB028
Je neslučitelnost pro: JEB028
Je prerekvizitou pro: NMMA704
Je záměnnost pro: JEB028
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Základní přednáška z matematiky pro FVS UK - třetí semestr. Studenti se seznámí s hlubšími výsledky matematické analýzy a lineární algebry, které jsou použitelné při studiu ekonomie.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (29.10.2019)

Předmět je zakončen zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Hájková, Johanis, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress 2012 (kapitoly 8-11).

J.Kopáček a kol. Příklady z matematiky nejen pro fyziky, Matfyzpress 2005 (oddíl 5.2, kapitola 7, oddíly 8.1, 8.2 a 9.1)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. (23.09.2020)

Pravidla pro akademický rok 2020/2021:

Zkouška bude mít následující části:

Početní písemná část (50 bodů)
Teoretický test (25 bodů)
Ústní pohovor (25 bodů)

Pro úspěšné složení písemné části je třeba získat více než 25 bodů. Až 4 body lze získat formou bonusu za dobrovolné domácí úkoly během semestru.

Pro úspěšné složení teoretického testu je třeba získat více než 12.5 bodu.

Limit pro úspěšné absolvování ústního pohovoru není stanoven a není povinný pro studenty, kteří z prvních dvou částí zkoušky získají dostatečný počet bodů. Až 4 body lze získat formou bonusu za řešení dobrovolných kvízů během semestru. Bonusové body se započítají i v případě, že se student rozhodne ústní části nezúčastnit.

Jednotlivé části je třeba absolvovat v uvedeném pořadí (tj. pro skládání teoretického testu je třeba úspěšně složit početní písemnou část a pro skládání ústního pohovoru je třeba úspěšně složit teoretický test).

Pro složení zkoušky je třeba získat celkem více než 50 bodů. Známka se pak určí podle tabulky doporučené FSV UK.

Pokud student zkoušku nesloží, při opravném pokusu dle svého výběru si může nechat uznat části úspěšně složené při předchozím pokusu nebo skládat všechny části znovu. Ve druhém případě se k předchozím pokusům nepřihlíží.

Zkouška se bude konat distančně (pokud nedojde k zázraku).

Obsah zkoušené látky bude odpovídat tomu, co bude probráno během semestru. Podrobnosti budou zveřejněny na webu přednášejícího.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Primitivní funkce, zobecněný Riemannův integrál, základy vícerozměrné integrace.

Vektorové prostory, lineární zobrazení, kvadratické formy, vlastní čísla, Taylorův polynom funkcí jedné i více proměnných, postačující podmínky pro lokální extrémy.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. (09.05.2018)

Student by měl mít znalosti odpovídající předmětům Matematika 1 a Matematika 2.