PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování 1 - NMIN111
Anglický název: Programming 1
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://mj.ucw.cz/vyuka/2021/p1m/
Garant: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Neslučitelnost : NMTD103, NPRG030
Záměnnost : NPRG030
Je korekvizitou pro: NMIN112
Je neslučitelnost pro: NPRG030, NMTD103
Je záměnnost pro: NMIN101, NMTD103
Anotace -
Seminář pro 1. ročník bakalářského studia matematiky. Obsahem kursu jsou základy programování v jazyce Python.
Poslední úprava: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (30.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět je zakončen zápočtem. K získání zápočtu se požaduje aktivní účast na cvičení spočívající obvykle v řešení úkolů (programů) v termínech stanovených cvičícím (ať už na cvičení nebo doma).

Povaha tohoto požadavku neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může nahradit chybějící domácí úkoly.

Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (30.08.2019)
Literatura -

John V. Guttag, Introduction to Computation and Programming Using Python: With Application to Understanding Data, 2nd ed.,, MIT Press, Cambridge, MA 2016

Allen B. Downey, Think Python: How to Think Like a Computer Scientist, 2nd ed., O'Reilly Media, Sebastopol, CA 2015

Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (30.08.2019)
Sylabus -
Základy programovacího jazyka Python
 • Python jako kalkulačka
 • celá čísla
 • floaty a problémy s přesností
 • operátory a jejich priority
 • přiřazení
 • základní podmínky a cykly (while)
 • struktura programu: komentáře, odsazování
 • triviální input() a print()
 • ladění programu, používání vývojového prostředí (IDLE/PyCharm)
 • for cykly, range()
 • break, continue
 • seznamy používané jako pole
 • přiřazení seznamu přiřazuje pouze odkaz
 • definice a volání funkcí
 • nepovinné parametry
 • abstrakce a modularita programů
 • lokální identifikátory a jejich viditelnost
 • princip rekurze
 • předávání funkcí jiným funkcím
 • seznamy a operace s nimi
 • fronta a zásobník
 • iterování přes seznam
 • řezy
 • list comprehension
 • stringy
 • používání knihoven, import
 • kreslení grafů pomocí matplotlib
 • podrobněji o typovém systému
 • tuples
 • slovníky a operace s nimi
 • výjimky a jejich odchytávání
 • třídy a objekty
 • popis reality pomocí objektů
 • odvozování typů, dědičnost
 • práce se soubory
 • standardní knihovna

Základní algoritmy

 • časová složitost
 • rozklad čísla na číslice
 • Euklidův algoritmus
 • prvočísla dělením do odmocniny
 • faktorizace
 • vyhodnocení polynomu (Hornerovo schéma)
 • k-tý nejmenší prvek v čase k*n
 • Eratosthenovo síto
 • násobení matic
 • Gaussova eliminace
 • elementární třídicí algoritmy
 • binární vyhledávání
 • hledání kořenů funkcí: půlení intervalu, lineární interpolace
 • slévání setříděných posloupností

Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (10.07.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK