PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diskrétní matematika - NMIN105
Anglický název: Discrete Mathematics
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://kam.mff.cuni.cz/~tancer/DiskretkaM/prednaska.html
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Matematika > Diskrétní matematika
Neslučitelnost : NDMA005
Záměnnost : NDMA005
Je záměnnost pro: NDMA005
Anotace -
Základní přednáška z diskrétní matematiky pro všechny odborné obory bakalářského programu Matematika.
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)
Podmínky zakončení předmětu

Pro zápočet je třeba získat 100 bodů z alespoň 150 možných udělovaných průběžně za písemné testy, řešení domácích úloh a další aktivity.

Z průběžné povahy kontroly neplyne nárok na vypisování opravných termínů testů ani zadání náhradních domácích úloh.

V důvodných případech (dlouhodobá nemoc, pobyt v zahraničí, apod.) může cvičící stanovit individuální podmínky na udělení zápočtu.

Zápočet je podmínkou pro konání zkoušky.

Poslední úprava: Tancer Martin, doc. RNDr., Ph.D. (02.10.2023)
Literatura -

J.Matoušek, J.Nešetřil: Kapitoly z diskrétní matematiky, Karolinum 2010

P.Štěpánek, B.Balcar: Teorie množin, Academia Praha 1986

Poslední úprava: Jelínek Vít, doc. RNDr., Ph.D. (08.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je písemná s možností ústního dozkoušení. (V případně mimořádných okolností může přednášející rozhodnout o změně formátu zkoušky na zkoušku zcela písemnou, zcela ústní nebo distanční.)

Požadavky u zkoušky odpovídají tomu co bude probráno na přednášce, včetně schopnosti uplatnit probranou teorii při řešení příkladů.

Poslední úprava: Tancer Martin, doc. RNDr., Ph.D. (02.10.2023)
Sylabus -

Pojem množiny (Cantor), jazyk teorie množin, formule.

Popis množiny výčtem nebo jako množiny prvků "dané vlastnosti".

Základní operace s množinami (vč. potence a sumy) a jejich vlastnosti.

Kartézský součin, (binární) relace, skládání relací.

Funkce, funkce prostá, na, bijekce.

Vlastnosti relací (reflexivita, symetrie, ...).

Relace ekvivalence na množině, rozklad množiny, vzájemný vztah, příklady.

Kombinatorické počítání.

Počet zobrazení (prostých zobrazení) n-prvkové do m-prvkové množiny, počet podmnožin n-prvkové množiny.

Variace, permutace, kombinace.

Kombinační čísla, binomická věta.

Princip inkluze a exkluze.

Asymptotické odhady faktoriálu a kombinačních čísel.

Definice grafu, základní terminologie, izomorfismus grafů.

Stupeň vrcholu, princip sudosti, skóre grafu.

Cesty v grafu, souvislost, komponenty.

Metrika v grafu a pojmy z ní odvozené.

Stromy, jejich charakterizace a vlastnosti, počet stromů na dané množině.

Isomorfismus stromů, kódování stromů.

Kostra grafu, hledání minimální kostry.

Uspořádání, lineární uspořádání, největší/nejmenší, maximální/minimální prvek, řetězec/antiřetězec, supremum/infimum, příklady.

Existence minimálního prvku a věta o lineárním rozšíření pro konečné množiny.

Isomorfismus množin vzhledem k relacím.

Reprezentace částečného uspořádání pomoci inkluze.

Dobré uspořádání, princip indukce pro přirozená čísla.

Eulerovské tahy.

Eulerovské podgrafy a jejich popis pomocí vektorových prostorů (prostor cyklů a řezů).

Rovinné grafy.

Nakreslení grafu do roviny.

Eulerova formule a její důsledky.

Obarvení rovinného grafu pěti barvami.

Rozšiřující témata:

Ramseyova věta pro grafy, vícebarevná Ramseyova věta.

Dolní odhad Ramseyových čísel.

Poslední úprava: Jelínek Vít, doc. RNDr., Ph.D. (08.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK