PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Analýza investic - NMFM431
Anglický název: Investment Analysis
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinně volitelné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie, Optimalizace
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)
Základní metody oceňování investičních záměrů. Kvalitativní a kvantitativní charakteristiky. Riziko a výnos. Investice do portfolia. Předpoklady: základní kurs ze statistiky, optimalizace a z finanční matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (09.05.2019)

Cílem je poskytnout studentům průřezovou informaci k tématu analýzy investic a na možnost využití pravděpodobnosti, statistiky a optimalizace v této oblasti.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (09.05.2019)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou pro udělení zápočtu je přednesení referátu na vybrané téma.

Získání zápočtu je nutnou podmínkou účasti na zkoušce.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Cipra T. : Finační matematika v praxi, HZ Praha 1993

Cipra T.: Matematika cenných papírů, HZ Praha 2000

Dupačová J., Hurt J., Štěpán J.: Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, 2002.

Bradley R.A., Myers S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Viktoria Publishing, 1993

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Přednáška + cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (09.05.2019)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou neprospěl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Po úspěšném složení písemné části následuje část ústní. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě bodového hodnocení písemné i ústní části.

Písemná část bude sestávat z příkladů, které odpovídají tomu co bylo procvičováno na cvičení.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

1. Základní metody oceňování investičních záměrů (současná hodnota, finanční toky, bod vyrovnání). Problematika nových technologií. Kvalitativní a kvantitativní charakteristiky. Analýza projektu (analýza citlivosti, zkoumání při různých scénářích). Finanční poměry.

2. Zdroje financování. Emise cenných papírů; charakterizace a oceňování různých druhů c.p., kótace. Riziko a výnos ve finančním podnikání. Toky aktiv a pasiv.

3.Investice do portfolia a řízení portfolia - různé přístupy (Markowitzův model, maximalizace středního užitku, imunizace, atp.) a možnosti jejich zobecnění. Problém vstupních dat (využití sta- tistických metod a metod analýzy ekonomických časových řad, scénářů).

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (13.05.2019)

Základní kurs ze statistiky, optimalizace a z finanční matematiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK