PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Účetnictví 1 - NMFM101
Anglický název: Accounting 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Ekonomie > Finanční ekonomie
Matematika > Finanční a pojistná matematika
Je korekvizitou pro: NMFM302
Je záměnnost pro: NFAP013
Anotace -
Majetek podniku a zdroje jeho financování, rozvaha. Náklady, výnosy, výkaz zisku a ztráty. Podvojné účetnictví, účetní knihy, směrná účtová osnova a účtový rozvrh pro podnikatele. Účetní uzávěrka. Vnitřní kontrolní systém účetnictví, inventarizace majetku a závazků. Audit. Oceňování majetku a závazků. Účetní zásady. Harmonizace účetnictví, direktivy EU, standardy IAS/IFRS, US GAAP.
Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (03.06.2022)
Cíl předmětu -

Seznámit studenty se základy účetnictví podle české legislativy a mezinárodních účetních standardů.

Poslední úprava: G_M (24.04.2012)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet a zkouška. V průběhu semestru napsání 2 zápočtových testů, každý v rozsahu 10 otázek, požadováno 8 správných odpovědí. Témata testů: klasifikace aktiv a pasiv, klasifikace nákladů a výnosů. Každý z testů lze jednou opakovat. Termíny testů budou během semestru zveřejněny na webové stránce vyučující. Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro konání zkoušky.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (16.01.2024)
Literatura

Zichová, J.: Základy účetnictví. Matfyzpress, Praha 2015.

Kovanicová, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon, Praha, 2007 a další vydání.

Kovanicová, D.: Finanční účetnictví. Světový koncept. Polygon, Praha 2005.

Sedláček, J. a kol.: Základy finančního účetnictví. Ekopress, Praha, 2009.

Chalupa, R. a kol.: Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018. ANAG, Olomouc, 2018.

Jindrák, J.: Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2018.

Závěrka, Praha, 2018.

Dvořáková, D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů IFRS.

C Press, Brno, 2009.

Jílek, J.: Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP. Grada, Praha, 2018.

ÚZ Účetnictví podnikatelů. Sagit, Ostrava, 2018.

ÚZ Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019. Rozvaha a výsledovka 2018, 2019. Sagit, Ostrava, 2019.

Vyhláška č. 500/2002 Sb. (Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví).

Zákon č. 563/1991 Sb. (o účetnictví).

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (pro podnikatele).

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (04.10.2023)
Metody výuky -

Přednáška+cvičení.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (16.01.2024)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je písemná v trvání jedné hodiny. Písemka obsahuje otázky z teorie účetnictví v rozsahu sylabu předmětu a učebního textu "Základy účetnictví" ze seznamu literatury k předmětu a dále praktické příklady k řešení v rozsahu látky probírané na cvičení. Povolené, nikoli nutně potřebné, pomůcky jsou kalkulačka a účtový rozvrh pro podnikatele (ke stažení na webové stránce vyučující).

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (16.01.2024)
Sylabus -

1. Úvod. Definice a funkce účetnictví.

2. Majetek podniku. Klasifikace aktiv a pasiv, rozvaha.

3. Náklady a výnosy. Klasifikace nákladů a výnosů, výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích.

4. Účtová osnova pro podnikatele. Účtové třídy a skupiny, účtový rozvrh.

5. Účty a účetní knihy. Rozvahové a výsledkové účty, podvojnost a souvztažnost, syntetické a analytické účty, účetní knihy, doklady a zápisy.

6. Účetní uzávěrka. Účtování na začátku, v průběhu a na konci roku, účetní závěrka.

7. Vnitřní kontrolní systém účetnictví. Prvky vnitřního kontrolního systému, inventarizace. Audit.

8. Oceňování majetku. Typy cen a oceňovací postupy.

9. Účetní zásady. Regulace účetnictví ve světě a v ČR, všeobecně uznávané účetní zásady.

10. Harmonizace účetnictví (IFRS, US GAAP)

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK