Numerické modelování proudění tekutin - NMET526
Anglický název: Numerical simulation of fluid flow
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Numerické modelování proudění tekutin se zaměřením na turbulenci a oblasti se složitou geometrií, simulace přenosu tepla a příměsí v atmosféře
Poslední úprava: Mikšovský Jiří, doc. Mgr., Ph.D. (04.04.2018)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je získat teoretické znalosti i praktické zkušenosti s numerickým modelováním laminárního a turbulentního proudění tekutin. Probíraná témata budou ilustrována praktickými ukázkami v softwaru OpenFOAM případně jiném softwaru používaným posluchači. Posluchač by měl být po absolvování předmětu schopen sám simulovat problémy všeobecné mechaniky tekutin.

Poslední úprava: Fuka Vladimír, Mgr., Ph.D. (06.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou získání zápočtu je aktivní práce na cvičeních, nebo vypracování úloh z cvičení formou domácího úkolu, a vypracování zápočtové úlohy spočívající v praktickém výpočtu zvoleného případu proudění.

Získání zápočetu je podmínkou účasti na zkoušce. Zkouška probíhá ústním způsobem.

Poslední úprava: Fuka Vladimír, Mgr., Ph.D. (28.01.2022)
Literatura

FERZIGER, Joel H. a Milovan PERIC. Computational methods for fluid dynamics. 3rd, rev. ed. Berlin: Springer, c2002. ISBN 3-540-42074-6.

SAGAUT, Pierre. Large eddy simulation for incompressible flows: an introduction. 2nd ed. Berlin: Springer, c2002. Scientific computation. ISBN 3-540-43753-3.

GEURTS, Bernard. Elements of direct and large-eddy simulation. Philadelphia: R.T. Edwards, 2003. ISBN 1930217072.

WESSELING, Pieter. Principles of computational fluid dynamics. Berlin: Springer, c2001. Springer series in computational mathematics. ISBN 3-540-67853-0.

ROACHE, Patrick J. Fundamentals of computational fluid dynamics. Albuquerque: Hermosa, 1998. ISBN 0-913478-09-1.

OpenFOAM Programmer's guide, https://dl.openfoam.com/source/latest/ProgrammersGuide.pdf (latest accessed version v2112)

OpenFOAM: User Guide https://www.openfoam.com/documentation/guides/latest/doc/ (latest accessed version v2112)

Poslední úprava: Fuka Vladimír, Mgr., Ph.D. (06.05.2022)
Sylabus -

Základní témata, která budou konkretizovaná na základě individuálního studijního plánu posluchače:

1. Diskretizace a řešení stlačitelných Navierových-Stokesových rovnic

2. Diskretizace a řešení nestlačitelných Navierových-Stokesových rovnic

3. Výpočetní sítě a jejich vytváření, dynamické sítě

4. Přímá numerická simulace (DNS)

5. Reynoldsovy rovnice (RANS)

6. Simulace velkých vírů (LES)

7. Okrajové podmínky

8. Parametrizace pevných povrchů, tečné napětí, přestup tepla

9. Přenos látek prouděním

Poslední úprava: Fuka Vladimír, Mgr., Ph.D. (06.05.2022)