PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Transport znečištění v atmosféře - NMET504
Anglický název: Air Pollution Transport
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
Třída: DS, meteorologie a klimatologie
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (09.05.2013)
Zdroje a mechanizmy transportu znečišťujících příměsí, depozice a transformace těchto příměsí, metody modelování, lagrangeovské a eulerovské modely. Výuka probíhá tutorským způsobem a sylabus se aktuálně přizpůsobuje konkrétnímu obsahu předchozího studia a potřebám tématu disertační nebo diplomové práce. Tento sylabus se u doktoranda zahrnuje do individuálního studijního plánu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BRECHLER/MFF.CUNI.CZ (25.04.2008)

Posluchač získá základní znalosti potřebné pro to, aby mohl profesionálně pracovat na úkloech spojených s problematiou znečištění ovzduší.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. (11.10.2017)

ÚstÚstní zkouška s obsahem daným sylabem předmětu.

Literatura -
Poslední úprava: BRECHLER/MFF.CUNI.CZ (25.04.2008)

Seinfeld J. H., Pandis S. N.: Atmospheric Chemistry and Physics. J. Wiley, New York, 1998.

Panofsky H. A., Dutton J. A.: Atmospheric Turbulence. Models and Methods for Engineering Applications. J. Wiley, New York, 1984.

Barrat, R.Atmospheric Dispersion Modelling. An Introduction to Practical Applications. Earthscan,2001.

Jaňour Z.: Modelování mezní vrstvy atmosféry. Karolinum, Praha, 2001.

Metody výuky -
Poslední úprava: BRECHLER/MFF.CUNI.CZ (25.04.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BRECHLER/MFF.CUNI.CZ (25.04.2008)

Zkouška (viz sylabus).

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (29.04.2004)

1. Primární a sekundární znečištění, meteorologické podmínky ovlivňující transport a rozložení znečištění a tvorbu sekundárního znečištění.

2. Zdroje primárního znečištění - jejich parametrizace.

3. Turbulence a její vliv.

4. Depozice a transformace znečištění v atmosféře.

5. Jednotlivé typy modelů znečištění (gaussovské rozptylové, modely, lagrangeovské stacionární a nestacionární modely, eulerovské modely).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK