Hydrodynamika - NMET034
Anglický název: Hydrodynamics
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Petr Šácha, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Je neslučitelnost pro: NMET523
Je záměnnost pro: NMET523
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (02.09.2021)
Úvod do studia rovnováhy, kinematiky a dynamiky tekutin. Studenti se seznámí s obecnými analytickými metodami popisu a zákonitostmi proudění a vyzkouší si jejich použití na konkrétních zjednodušených úlohách.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (02.09.2021)

Cílem předmětu je pochopení analytických formulací mechaniky tekutin a jejich použití k efektivnímu řešení netriviálních úloh.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (02.09.2021)

Zkouška: znalosti podle sylabu předmětu.

Forma zkoušky: ústní.

Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast studenta na přednáškách a cvičeních demonstrovaná samostatným řešením úloh.

Zápočet lze alternativně získat vypracováním zadaného úkolu.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (02.09.2021)

Badin, G., & Crisciani, F. (2018). Variational formulation of fluid and geophysical fluid dynamics. Mech. Symmetries Conservation Laws.

Batchelor, C. K., & Batchelor, G. K. (2000). An introduction to fluid dynamics. Cambridge university press.

Brdička M., Samek L., Sopko B. (2000): Mechanika kontinua, Academia.

Shepherd, T. G. (1990). Symmetries, conservation laws, and Hamiltonian structure in geophysical fluid dynamics. In Advances in Geophysics (Vol. 32, pp. 287-338). Elsevier.

Vallis, G. K. (2017). Atmospheric and oceanic fluid dynamics. Cambridge University Press.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (02.09.2021)

Přednáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Aleš Raidl, Ph.D. (09.10.2017)

Zkouška: znalosti podle sylabu předmětu.

Forma zkoušky: ústní.

Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast studenta na přednáškách a cvičeních.

Zápočet lze opakovat.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (02.09.2021)

Historie a současnost mechaniky tekutin, hydrodynamiky; vlastnosti tekutin; koncept sil; hydrostatika a hydrostatická rovnováha.

Kinematika; Lagrangeův a Eulerův popis kontinua; proudnice a trajektorie; testovací objem; rovnice kontinuity; materiálová derivace.

Zákony zachování a metody symetrie v mechanice tekutin.

Pohybové rovnice proudění tekutin, měřítková analýza a uzavřený systém rovnic; počáteční a okrajové podmínky; newtonovská tekutina; vazkost; Navierova-Stokesova rovnice; dokonalá tekutina: Eulerova pohybová rovnice; nevířivé proudění a Bernoulliho rovnice; vířivá proudění a Kelvinův cirkulační teorém.

Geofyzikální hydrodynamika, rotující soustava souřadnic a Coriolisův efekt.

Vlny v tekutinách, lineární vlnová teorie, analýza stability a úvod do interakce s pozaďovým prouděním.

Energie proudění a přenos energie a hybnosti v tekutině.

Turbulence.