PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemismus atmosféry - NMET019
Anglický název: Atmospheric Chemistry
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
RNDr. Kateřina Šindelářová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (12.02.2019)
Základní plynné a heterogenní chemické reakce probíhající v zemské atmosféře a ovlivňující kvalitu ovzduší.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (12.02.2019)

Získat základní přehled o hlavních chemických o procesech jak v přirozené tak i v znečištěné atmosféře zahrnujíc plynnou fázi i aerosolové částice, včetně jejich odstraňování z ovzduší.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (12.02.2019)

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je složení ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (12.06.2023)

(1) Seinfeld J.H., Pandis S. N.: "Atmospheric Cemistry and Physics. From Air Pollution to Climate Change." John Wiley and Sons, Inc., New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Toronto 1998

(2) Kouimtzis T., Samara C.: " Airborne particulate matter. The handbook of environmental chemistry "Springer-Verlag Berlin, 1995

(3) Fiala J. " Měření imisí. Monitoring znečištění a informační systém kvality ovzduší, studijní texty kurzu celoživotního vzdělávání " Praha, 1996 . [Air pollution measurements. Air pollution monitoring and air quality information system.]. Textbook for lifelong education courses.

(4) Warneck P.:"Chemistry of the Natural Atmosphere", Academic Press, San Diego, San Francisco, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, 1999

(5) Brimlecombe P.: "Air composition and chemistry", Cambridge environmental chemistry series, Cambridge university press, 199

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KMOP (27.05.2008)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: T_KMOP (27.05.2008)

Znalosti podle tematických okruhů vymezených uvedeným sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (29.07.2020)

Složení atmosféry:

přirozené složky a antropogenní příměsi; doby setrvání, vyjadřování koncentrací složek.

Základy chemické kinetiky. Fotochemické a oxidační procesy v atmosféře:

procesy vedoucí k tvorbě ozonu v troposféře, úloha oxidů dusíku, fotochemické přeměny alifatických, olefinických a aromatických uhlovodíků, karbonylů a dalších látek, úloha volných radikálů, tvorba ozonu v čistých oblastech a v oblastech s antropogenním znečištěním, atmosférická síry a dusíku

Částice v atmosféře:

velikostní a hmotnostní distribuce, primární a sekundární částice; tvorba částic z plynných složek, monitoring koncentrací různých frakcí na KFA MFF a vazby na meteorologické podmínky

Chemické aspekty atmosférické depozice:

chemické a fyzikální interakce plynných příměsí ve vodné fázi, procesy vedoucí k okyselování prostředí depozicí znečišťujících složek.

Perzistentní organické látky a těžké kovy v atmosféře. Monitoring složek znečišťujících ovzduší:

sítě sledování znečištění ovzduší; automatizovaný imisní monitoring.

Zdroje znečišťování ovzduší a systémy inventarizace emisí. Chemické aspekty poškozování ozonové vrstvy:

tvorba a rozklad ozonu ve stratosféře, chemické procesy ohrožující ozonovou vrstvu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KMOP (27.05.2008)

Základní znalosti obecné chemie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK