PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Statistická analýza komplexních dat - NMET011
Anglický název: Statistical analysis of complex data
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (14.05.2023)
Úvod do technik statistické analýzy vícerozměrných dat a časových řad (vícerozměrná lineární regrese, analýza hlavních komponent, kanonická korelační analýza, diskriminační analýza, shluková analýza; Fourierova a wavelet transformace, Markovské řetězce, autoregresní modely)
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JIMI/MFF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Prezentovat vybrané techniky statistické analýzy jedno- či vícerozměrných dat.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (08.10.2017)

Pro udělení zápočtu se předpokládá prezentace individuálního řešení souboru úloh, předložených na konci semestru a pokrývajících základní témata, specifikovaná v sylabu přednášky a upřesněná v průběhu jejího konání. Zápočtové úlohy je možné vypracovat formou domácí práce, jejich prezentace se předpokládá formou stručné zprávy ilustrující použitý postup a dosažené výsledky.

Udělení zkoušky je vázáno na prezentaci zápočtových úloh; zkouška má formu diskuse nad zápočtovou prezentací a má ověřit znalost použitých technik a jejich souvislostí, v rozsahu daném sylabem.

Literatura -
Poslední úprava: T_KMOP (10.05.2004)

Anděl, J.: Statistické metody. MATFYZPRESS, Prah, 1998.

Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. Praha, SNTL/ALFA, 1986.

Wilks, D.S.: Statistical Methods in the Atmospheric Science. Academic Press, San Diego, Academic Press, San Diego, 1995.

Legendre, P., Legendre, L.: Numerical Ecology. ELSEVIER, Amsterdam, 1998.

Metody výuky -
Poslední úprava: JIMI/MFF.CUNI.CZ (21.04.2008)

Přednáška, doplněná cvičením zaměřeným na praktickou realizaci prezentovaných metod.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (08.10.2017)

Udělení zkoušky je vázáno na prezentaci zápočtových úloh; zkouška má formu diskuse nad zápočtovou prezentací a má ověřit znalost použitých technik a jejich souvislostí, v rozsahu daném sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (10.05.2004)

Jednoduchý lineární regresní model, předpoklady, odhad parametrů, MNČ. Analýza residuí, konstantnost rozptylu. Analýza rozptylu, koeficient determinace, testy významnosti regresních koeficientů. Intervaly spolehlivosti, toleranční meze. Odlehlé body, useknutá regrese. Mnohorozměrná lineární regrese, koeficient mnohonásobné korelace, koeficient parciální korelace. Ověření splnění předpokladů lineárního regresního modelu, hodnocení kvality regrese, overfitting, kroková regrese. Nelineární regrese.

Analýza hlavních komponent. Kovarianční a korelační matice, vlastní vektory a vlastní čísla, metoda PCA, dvourozměrná PCA, vícerozměrná PCA, využití pro analýzu meteorologických polí, rotace vlastních vektorů. Shluková analýza, využití v meteorologii.

Náhodná funkce, základní pojmy, kovarianční a korelační funkce, stacionární procesy, ergodičnost. Spektrální analýza, periodogram, bílý šum.

Časové řady. Testy homogenity časových řad, testy náhodnosti, hlazení časových řad (metoda robustní lokálně vážené regrese), Markovovy řetězce, autoregresní modely, Yule-Walkerovy rovnice, proces klouzavých součtů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK