PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Klimatické změny a jejich příčiny - NMET010
Anglický název: Climate change and its causes
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)
Přednáška představuje témata týkající se změn klimatu na různých časových škálách a jejich příčin včetně možných antropogenních vlivů. Pozornost je také věnována klimatickým modelům, možnostem jejich použití a způsobům tvorby scénářů změny klimatu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)

Poskytnout základní znalosti o vývoji klimatu v minulosti Země a příčinách změn klimatu.

Seznámit studenty s aktuálními otázkami modelování klimatu a vytváření scénářů změny klimatu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. (11.10.2017)

Získání zápočtu je podmíněno přípravou a přednesením dvou kratších (ca 10 min) a jedné rozsáhlejší (cca 30 min) prezentace na témata uvedená v sylabu v průběhu semestru.

Literatura
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)

Hartmann, D.: Global physical climatology. ACADEMIC PRESS, San Diego, USA, 1994.

Ruddiman, W.F., 2008: Earth’s Climate - Past and Future. 388 s., ISBN: 9780716784906.

IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

[Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp

Aktualní publikace na dané téma a webové stránky dle doporučení vyučujících

Metody výuky -
Poslední úprava: KALVOVA/MFF.CUNI.CZ (19.05.2008)

Seminář s aktivní účastí studentů studenti se podílejí na prezentacích vybraných témat a na diskuzích)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. (10.10.2017)

Zkouška je ústní, podmínkou je získání zápočtu. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu, jsou v rozsahu odpřednášené látky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)

Klima v minulosti:

Přehled historie Země, geologická minulost, vznik a vývoj atmosféry.

Metody rekonstrukce klimatu.

Přehled hlavních rysů klimatu v jednotlivých etapách vývoje Země.

Detailnější pohled na vývoj klimatu v holocénu, v posledním tisíciletí a století .

Příčiny změn klimatu:

Vnější příčiny klimatických změn (změny parametrů oběžné dráhy Země kolem Slunce, změny množství energie, kterou Slunce vyzařuje, dopady asteroidů či úlomků komet).

Činitelé uvnitř klimatického systému, vulkanická činnost, rozložení pevnin a oceánů.

Zpětné vazby, vnitřní variabilita, chaotické chování.

Změny koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, radiační působení, uhlíkový cyklus. Scénáře emisí.

Mezinárodní aktivity a závazky.

Modelování klimatu:

Jednoduché klimatické modely.

Globální klimatické modely, struktura, parametrizace, citlivost modelů.

Typy modelových experimentů.

Metody downscalingu a regionální klimatické modely.

Validace modelových výstupů.

Projekce změn klimatu do budoucna:

Zdroje neurčitostí v modelových výstupech.

Emisní scénáře a vývoj dalších faktorů.

Tvorba scénářů změn klimatu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK