PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Šíření exhalací v atmosféře - NMET005
Anglický název: Emission Propagation in Atmosphere
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.02.2019)
Zdroje znečištění ovzduší, transport antropogenních znečišťujících příměsí v závislosti na meteorologických podmínkách, suchá a mokrá depozice, základní chemické transformace, modelování znečištění ovzduší, lagrangeovské a eulerovské modely.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (29.07.2020)

Získat základní přehled o hlavních problémech znečištění ovzduší, o procesech šíření znečišťujících příměsí v atmosféře, suché a mokré depozici, chemických reakcích a možnostech modelování. Demonstrace základních aspektů šíření znečištění pomocí měření prašného aerosolu na KFA MFF.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.02.2019)

Znalosti podle tematických okruhů vymezených uvedeným sylabem.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.02.2019)

Bednář J., Zikmunda O.: Fyzika mezní vrstvy atmosféry. Academia, Praha, 1985, 235 str.

Seinfeld J.H.: Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution. John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1986, ISBN 0-471-82857-2, 738 p.

Hanna R.H., Britter R. E.: Wind Flow and Vapor Cloud Dispersion at Industrial and Urban Sites, American Institute of Chemical Engineers, 2002, 208 p.

Metody výuky -
Poslední úprava: BEDNAR/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BEDNAR/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Znalosti podle tematických okruhů vymezených uvedeným sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (12.05.2021)

Zdroje znečišťujících příměsí, jejich parametry, databáze, emise, imise.

Hlavní typy antropogenních znečišťujících příměsí, aktuální situace.

Prostorová měřítka transportu znečišťujících příměsí v atmosféře.

Typizace meteorologických podmínek z hlediska transportu a difúze znečišťujících příměsí.

Rozptylové podmínky a tvary kouřových vleček.

Suchá a mokrá depozice.

Modelování transportu a difúze znečišťujících příměsí: klasické gaussovské modely, lagrangeovské a eulerovské modely, zahrnutí turbulentní difúze, modely pro exploze nebo havarijní úniky nebezpečných příměsí, modely pro městské prostředí.

Inverzní modelování, určování příspěvků jednotlivých zdrojů k imisní situaci.

Evaluace a validace modelů, zdroje neurčitosti, citlivost modelových výstupů na vstupní data.

Principy fyzikálního modelování.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.02.2019)

Základní znalosti o proudění a difúzi v mezní vrstvě atmosféry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK