PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Atmosférická elektřina - NMET001
Anglický název: Atmospheric electricity
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (12.02.2019)
Elektrická struktura atmosféry, základní děje atmosférické elektřiny, elektřina klidného ovzduší, oblačná a bouřková elektřina, bodové výboje, blesky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BEDNAR/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Získání základního přehledu o struktuře atmosférické elektřiny a souvisejících jevech.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (09.10.2017)

Ústní zkouška dle obsahu daného sylabem předmětu.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (12.02.2019)

(1) J. Bednář: Pozoruhodné jevy v atmosféøe. Atmosférická optika, akustika a elektřina. Academia, Praha, 1989

(2) Chalmers J.A.: Atmospheric Electricity. Pergamon Press, Oxford, 1967,

(3) Rakov et al.: Lightning: Physics and Effects, Cambridge University Press (January 8, 2007)

Metody výuky -
Poslední úprava: BEDNAR/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BEDNAR/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Znalosti, podle tematických okruhů vymezených uvedeným sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (12.02.2019)

1. Historický vývoj poznatků o atmosférické elektřině

2. Struktura elektrického pole v atmosféře, teorie sférického kondenzátoru.

3. Ionizace vzduchu, druhy atmosférických iontů a jejich klasifikace, příčiny ionizace v atmosféře, rovnice ionizační rovnováhy

4. Elektrická vodivost vzduchu, její průběh s výškou a denní chod, vztah vodivosti vzduchu k meteorologickým faktorům.

5. Rozložení elektrického potenciálu v atmosféře, elektrické proudy ve vzduchu, denní chody vertikálního gradientu potenciálu, unitární variace, vztah vertikálního gradientu potenciálu k meteorologickým faktorům.

6. Elektrická struktura vrstevnatých oblaků

7. Elektrické náboje v bouřkových oblacích, elektrický model Cumulonimbu, elektrické pole v blízkosti bouřkových oblaků a jeho prostorové i časové změny.

8. Bodové výboje, blesky, atmosfériky, lokace bouřek, elektrické náboje v padajících srážkách, bilance elektrického náboje v atmosféře a na zemském povrchu

9. Teorie vzniku oblačné elektřiny (Wilsonova, Frenkelova teorie apod., teorie podmíněné přítomností ledových částic v oblacích).

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: BEDNAR/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Znalost základních dějů termodynamiky oblaků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK