Lineární algebra 2 - NMAI058
Anglický název: Linear Algebra 2
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Je neslučitelnost pro: NALG086, NUMP004, NUMP003
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (17.02.2010)
Pokračování předmětu MAI057 - speciální matice, determinanty, vlastní čísla, aplikace lineární algebry.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (19.01.2024)

K zápočtu je třeba získat alespoň 120 bodů z celkových 240 bodů udělovaných během semestru za písemné testy, řešení domácích úloh a aktivitu na hodinách.

Studenti, kteří do konce výuky získají alespoň 80 bodů, mohou doplnit potřebné body vyřešením dodatečných domácích úloh nebo složením dodatečného písemného testu (dle pokynů cvičícího).

V důvodných případech (dlouhodobá nemoc, pobyt v zahraničí, apod.) může cvičící stanovit individuální podmínky na udělení zápočtu.

Zápočet je podmínkou pro konání zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (01.10.2019)

J. Bečvář. Lineární algebra. Matfyzpress, Praha, 3. vydání, 2005.

L. Bican. Lineární algebra a geometrie. Academia, Praha, 2. vydání, 2009.

M. Hladík. Lineární algebra (nejen) pro informatiky, Matfyzpress, Praha, 1. vydání, 2019.

J. Rohn. Lineární algebra a optimalizace. Karolinum, Praha, 2004.

J. Tůma. Texty k pednásce Lineární algebra, 2003, http://www.karlin.mff.cuni.cz/~tuma/NNlinalg.htm

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D. (13.06.2022)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, v jakém byl pokryt na přednáškách, cvičeních a určeném samostudiu. Je požadována i schopnost aplikovat získané znalosti při řešení příkladů.

Zkouška může mít písemnou nebo ústní podobu, nebo kombinaci obojího.

Zkouška může mít kontaktní nebo distanční formu.

Zápočet je podmínkou pro konání zkoušky.

U zkoušky může být přihlédnuto k výsledku testů psaných v období výuky.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (28.03.2022)

Prostory se skalárním součinem:

 • norma indukovaná skalárním součinem
 • Pythagorova věta, Cauchyho-Schwarzova nerovnost, trojúhelníková nerovnost
 • ortogonální a ortonormální systémy vektorů, Fourierovy koeficienty, Gramova-Schmidtova ortogonalizace
 • ortogonální doplněk, ortogonální projekce
 • metoda nejmenších čtverců
 • ortogonální matice

Determinanty:

 • základní vlastnosti determinantu
 • Laplaceův rozvoj determinantu, Cramerovo pravidlo
 • adjungovaná matice
 • geometrická interpretace determinantu

Vlastní čísla a vlastní vektory:

 • základní vlastnosti, charakteristický polynom
 • Cayleyho-Hamiltonova věta
 • podobnost a diagonalizovatelnost matic, spektrální rozklad, Jordanova normální forma
 • symetrické matice a spektrální rozklad,
 • (volitelně) matice společnice, odhad a výpočet vlastních čísel: Gerschgorinovy disky a mocninná metoda

Positivně semidefinitní a positivně definitní matice:

 • charakterizace a vlastnosti
 • metody na testování: rekurentní vzoreček, Choleského rozklad, Gaussova eliminace, Sylvestrovo kriterium
 • vztah se skalárním součinem

Bilineární a kvadratické formy:

 • maticové vyjádření, vliv změny báze na matici
 • Sylvestrův zákon setrvačnosti, diagonalizace, polární báze

Rozšiřující témata (volitelně):

 • vlastní čísla nezáporných matic
 • maticové rozklady: Householderova transformace, QR, SVD, Mooreova-Penroseova pseudoinverze matice