PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Lineární algebra I - NMAI057
Anglický název: Linear Algebra I
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Pavel Hubáček, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr.
Andrew Goodall
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Anotace -
Poslední úprava: G_I (11.04.2003)

Základy lineární algebry (vektorové prostory, lineární zobrazení, řešení soustav lineárních rovnic, matice).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr. (13.10.2017)

Zápočet bude udělen za zisk dostatečného počtu bodů udělovaných průběžně za písemné testy, řešení domácích úloh, aktivitu na hodinách, popř. docházku. Přesné podmínky se však individuálně liší u jednotlivých vyučujících a jsou popsány níže. Z průběžné povahy kontroly neplyne nárok na vypisování opravných termínů testů. Zápočet je podmínkou pro konání zkoušky.

P. Dvořák:

Nárok na zápočet má ten, kdo dosáhne alespoň 1/2 bodů z písemek a 2/3 celkových bodů

(z písemek i domácích úkolů).

E. Garajová:

K získání zápočtu je potřeba alespoň 50% bodový zisk z písemek psaných v průběhu

semestru a alespoň 50% bodový zisk z domácích úkolů.  Dodatečné body je možno získat

řešením bonusových domácích úkolů (obvykle zadány koncem semestru).

J. Horáček a P. Zeman:

Zápočet student získá za získání předem stanoveného počtu bodů z domácích úloh.

P. Hubáček, K. Král, V. Slívová, P. Valtr:

K udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 65% bodů z písemek

psaných v průběhu semestru. Dodatečné body je možno získat za aktivní

účast na cvičení. Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit

řešením doplňujících domácích úkolů (obvykle zadány koncem semestru,

nejpozději na posledním cvičení).

O. Pangrác:

Zápočet je možno získat splněním jednoho z následujících 3 kritérií:

1) ziskem alespoň 50% bodů ze všech písemek v průběhu semestru,

2) ziskem alespoň 60% bodů z písemek psaných během semestru, přičemž

až dvě zameškané písemky mohou být napsány v opravném termínu (konec

semestru, během zkouškového),

3) ziskem alespoň 60% bodů dle bodu 2), kdy je navíc možné získat

dodatečné body za aktivní účast na cvičení nebo průběžně zadávané

domácí úkoly (lze takto nahradit nejvýše 20%).

J. Šejnoha:

K získání zápočtu je potřeba alespoň 60% bodový zisk z písemek psaných v průběhu semestru a alespoň

60% bodový zisk z domácích úkolů a splnění dvou povinných domácích úkolů. Dodatečné body je možno

získat za náhradní písemky.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr. (13.10.2017)

J. Bečvář. Lineární algebra. Matfyzpress, Praha, 3. vydání, 2005.

L. Bican. Lineární algebra a geometrie. Academia, Praha, 2. vydání, 2009.

M. Hladík, Lineární algebra (nejen) pro informatiky, elektronická skripta, http://kam.mff.cuni.cz/~hladik/teaching.html

J. Rohn. Lineární algebra a optimalizace. Karolinum, Praha, 2004.

J. Tůma. Texty k pednásce Lineární algebra, 2003, http://www.karlin.mff.cuni.cz/~tuma/NNlinalg.htm

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr. (13.10.2017)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, v jakém byl pokryt na přednáškách a cvičeních. Je požadována i schopnost aplikovat získané znalosti při řešení příkladů.

Zkouška má písemnou a ústní část. Od ústní části je upuštěno v případě jednoznačného výsledku písemné části.

Zápočet je podmínkou pro konání zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: FIALA/MFF.CUNI.CZ (19.04.2010)

Základní maticové operace, inverzní matice, Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar matice, řešení soustav lineárních rovnic. Vektorové prostory: základní pojmy, báze, dimenze, lineární zobrazení. Aplikace lineární algebry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK