Numerické metody zpracování experimentálních dat - NMAF035
Anglický název: Numerical Methods of Experimental Data Processing
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Bok, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (24.05.2004)
Základní i pokročilé numerické metody, užité převážně pro zpracování experimentálních dat
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_FUUK (18.05.2008)

viz anotace

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Ivan Barvík, Ph.D. (30.10.2019)

Úspěšné složení zkoušky je podmínkou pro absolvování předmětu.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_FUUK (18.05.2008)

přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (24.05.2004)
1. POČETNÍ CHYBY, VÝPOČTY NA POČÍTAČI
Vývoj numerické matematiky. Absolutní a relativní chyba, platná místa. Chyba metody, zaokrouhlovací chyby. Zvláštnosti aritmetiky na počítači. Čtyři význačné projevy zaokrouhlovacích chyb (ztráta platných cifer, "rozmazání", numerická nestabilita, špatně podmíněné úlohy).

2. ŘEŠENÍ NELINEÁRNÍCH ROVNIC
Klasifikace rovnic. Metody přímé a iterační. Metoda půlení intervalu, prostá iterační metoda, Newtonova metoda, metoda sečen. Soustavy nelineárních rovnic.

3. NUMERICKÁ INTEGRACE
Metody Newton - Cotesovy a Gaussovy. Richardsonova extrapolace a Rombergova integrace.

4. SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC
Úlohy lineární algebry. Gaussova eliminace, trojúhelníkový rozklad, Choleského dekompozice. Kondiční číslo matice, špatně podmíněné úlohy. Singulární rozklad.

5. METODA NEJMENŠÍCH ČTERCŮ ? LINEÁRNÍ PŘÍPAD
Aproximace funkcí (interpolace, v Čebyševově smyslu, ve smyslu nejmenších čtverců). "Odvození" MNČ z principu maximální věrohodnosti. Soustava normálních rovnic v případě modelu s obecnými bázovými funkcemi. Speciální případy.

6. METODA NEJMENŠÍCH ČTERCŮ ? LINEÁRNÍ PŘÍPAD S VÁHAMI
Zavedení váhových faktorů. Neurčitosti nalezených parametrů. MNČ v případě chyb v obou proměnných. Užití SVD jako alternativy k řešení soustavy normálních rovnic, výhody singulárního rozkladu. Robustní metody.

7. METODA NEJMENŠÍCH ČTERCŮ ? NELINEÁRNÍ PŘÍPAD
Linearizace některých speciálních modelových funkcí a její úskalí. Typické nelineární funkce v optické spektroskopii. Obecné metody minimalizace, Marquardtova metoda. Užití náhodných čísel pro stanovení neurčitostí parametrů.

8. NÁHODNÁ ČÍSLA
Příklady náhodných veličin, metody generace náhodných čísel. Testování generátorů náhodných čísel, chí-kvadrát test.

9. METODY MONTE CARLO
Simulace, numerické úlohy.

10. FOURIEROVA TRANSFORMACE
Fourierovy řady, spojitá a diskrétní Fourierova transformace. Gibbsův jev. Fourierova transformace periodických a neperiodických funkcí. Vzorkování, Nyquistova frekvence, aliasing. Určení frekvencí přítomných v signálu z výkonového spektra. Rychlá Fourierova transformace.

11. DEKONVOLUCE
Vliv aparatury na měřené veličiny (optická spektroskopie, astronomická fotografie), přístrojová funkce. Metody dekonvoluce: inverzní Fourierova transformace, metoda Van Cittertova a Janssonova. Metoda maximální entropie.

12. FAKTOROVÁ ANALÝZA
Klasifikace metod, historie vzniku. Metoda analýzy hlavních os (PCA) a "skutečná" faktorová analýza. Matematické metody, příklady aplikací.