Vybrané partie ze subjaderné fyziky - NJSF063
Anglický název: Selected Topics on Subnuclear Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Hadrony,jejich struktura a interakce. Fenomenologický popis interakcí při vysokých energiích. Rozbor současných experimentů na urychlovačích vstřícných svazků.
Sylabus
Poslední úprava: ()

1. Relativistická kinematika částic a mnohonásobné procesy: Základní veličiny a transformace jejich rozdělení v různých inerciálních systémech. Účinné průřezy a fázový prostor.

2. Spektroskopie částic: Kvantová čísla a rezonanční stavy částic. Kvarkový model Možné nové exotické vázané stavy částic.

3. Standardní Model: Dynamická evidence kvarků-jety a jejich vlastnosti. Rozpad kvarků, matice CKM a pozorování narušení CP-symetrie.

4. Očekávané procesy za Standardním Modelem: Kvark-gluonová plazma. Kinematika supersymetrických částic a základy fyziky částic v TeV energiích. Experimenty na urychlovačích se vstřícnými svazky ve Fermilab a CERN.

5. Částice a jejich zdroje v kosmickém záření: Detekce částic kosmického záření a některé problémy astročásticové fyziky. Experimenty s částicemi vysokých energií z neurychlovačo vých zdrojů.