PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vlastní kmity Země - NGEO104
Anglický název: Free oscillations of the Earth
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Základní rovnice pro kmitání předpjatých sebegravitujícících těles a jejich řešení pro elastické modely Země, modální sumace pro výpočty syntetických seismogramů a koseismické odezvy, vztah mezi parametry zdroje zemětřesení a amplitudami kmitů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Cílem přednášky je seznámit studenty s teorií vlastních kmitů sebegravitujících předpjatých těles a s jejím využitím v seismologii.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

  • Dahlen, F. A., and J. Tromp (1998), Theoretical Global Seismology, Princeton University Press, Princeton.
  • Martinec, Z. (1984), Free Oscillations of the Earth, Travaux Geophysiques No 591.
  • Masters G., 2010. Mineos Package (http://geodynamics.org/cig/software/mineos)
  • Woodhouse, J.H. and A. Deuss, (2007), Theory and observations - Earth’s free oscillations, In: Romanowicz, B. and A. Dziewonski (Eds.), Treatise on Geophysics Vo. 1, pp. 31-65.
  • Zábranová, E., L. Hanyk and C. Matyska (2009), Matrix pseudospectral method for elastic tides modeling. In: Holota P. (Ed.), Mission and Passion: Science. Czech National Committee of Geodesy and Geophysics, Prague, pp. 243-260.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Základní rovnice pro sebegravitující předpjaté kontinuum

Zakladní axiómy mechaniky kontinua, Cauchyho a Piola-Kirchhoffův tenzor napětí a pohybová rovnice, podmínky na rozhraních; linearizovaná teorie - vztah mezi Cauchyho a Piola-Kirchhoffovým tenzorem napětí v předpjatém tělese a pohybová rovnice obecného modelu.

Vlastní frekvence a funkce modelu SNREI

Rozklad na toroidální a sferoidální kmity pomocí sférické harmonické dekompozice; vlastní problémy pro obyčejné diferenciální rovnice druhého a prvního řádu a numerické metody jejich řešení, program MINEOS a program řešící vlastní problém přímou numerickou diskretizací.

Vliv elipticity, rotace a Coriolisovy síly, výpočet faktoru kvality jednotlivých módů

Štěpení multipletů - efekty prvního a druhého řádu; vztah mezi frekvenční závislostí elastických modulů pružnosti a faktorem kvality módů.

Výpočet syntetických seismogramů a koseismické odezvy

Tenzor seismického momentu, výpočty syntetických seismogramů a koseismické odezvy pro sférické modely bez štěpení multipletů, syntetické seismogramy pro rozštěpené mutliplety.

Obrácené úlohy pro určení parametrů zdroje

Data z širokopásmových seismografů, supravodivých gravimetrů a GNSS stanic; citlivost módů na parametry tenzoru seismického momentu.

Teorie štěpení pro třírozměrné strukturální modely

Perturbační teorie pro izolované multiplety.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK