PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Inverzní modelování v geodynamice - NGEO102
Anglický název: Inverse modeling in geodynamics
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Inverze dynamického geoidu, postglaciální výzdvih a analýza topografie ve vazbě na pozorovaná gravitační data představují klasické úlohy sloužící k odhadu některých důležitých parametrů (viskozita, tloušťka litosféry, hustotní struktura apod.) zemského nitra. V přednášce se studenti podrobně seznámí s jednotlivými úlohami a jejich řešením v rámci přímého a inverzního modelování.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Přednáška si klade za cíl seznámit studenty s klasickými postupy při určování dynamických parametrů zemského nitra.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. (06.10.2017)

Zkouška probíhá formou písemky, po které následuje ústní zkoušení.

Literatura -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Studenti budou mít k dispozici text přednášky a významnou časopiseckou literaturu k probíraným tématům.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Výuka probíhá formou pravidelné přednášky, do níž jsou zařazeny panely, v nichž studenti diskutují o vybraných geofyzikálních článcích. Zkouška je organizována formou testu a případně zahrnuje také ústní část.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

1. Reologické vlastnosti pláště a kůry. Elasticita, viskozita, plasticita a křehké porušení. Koncept elastické litosféry, izostaze a dynamické topografie.

2. Gravitační anomálie a jejich různé reprezentace. Vztah k hustotním anomáliím a topografii. Admitance. Seismická tomografie a její vztah k hustotám.

3. Predikce dynamického geoidu spektrální metodou. Definice skalárních, vektorových a tenzorových harmonik. Obrácená úloha pro viskozitu a metody jejího řešení.

4. Určování elastické tloušťky litosféry. Elastická flexe litosféry a její aproximace pomocí tenké slupky. Pokročilejší metody zahrnující viskoelastické chování litosféry a variace její tloušťky. Aplikace na terestrické planety.

5. Lineární viskoelasticita. Odezva tělesa na povrchovou zátěž. Lagrangovský a eulerovský tvar řídících rovnic. Postglaciální výzdvih a odhad viskozity pláště na základě kolísání mořské hladiny.

6. Rotace Země. Putování pólů - true polar wander (TPW). Liouvillovy rovnice pro pohyb rotační osy. Změny momentu setrvačnosti v důsledku povrchového zatížení a termální konvekce. Odhad viskozity pláště na základě analýzy TPW.

7. Analýza dalších veličin. Termální konvekce a povrchový tepelný tok. Odhad tloušťky kůry a její struktury ze seismických a gravitačních dat. Seismická anizotropie a bloková struktura litosféry. Odhad směru proudění v astenosféře na základě analýzy anizotropie povrchových vln.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK