PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seismologie - NGEO082
Anglický název: Seismology
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (29.04.2013)
Seismické signály a seismický šum. Makroseismická pozorování zemětřesení. Seismické přístroje a seismická data. Lokace zemětřesení. Seismicita. Prostorové a povrchové seismické vlny v jednoduchých modelech Země. Fyzikální procesy v ohnisku zemětřesení.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (29.04.2013)

Cílem je naučit studenty základům seismologie, aby byli schopni absolvovat specializované přednášky a mohli pracovat na magisterských a doktorských tématech. Aby rozuměli seismickým datům a mohli je používat při studiu struktury zemského nitra a procesů v ohnisku zemětřesení.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování písemného testu.

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (02.05.2013)
  • B. Bolt: Earthquakes, W.H. Freeman and Company, San Francisco 1999.
  • T. Lay, T.C. Wallace: Modern global seismology. Academic Press 1995.
  • P.M. Shearer: Introduction to seismology. Cambridge University Press 1999.
  • A. Udias: Principles of seismology. Cambridge University Press 2000.
  • O. Kulhánek: Anatomy of seismograms. Elsevier 1990.
  • O. Kulhánek: Propagation of seismic waves (lecture notes). Uppsala University 1993.
  • K. Aki, P.G. Richards, Quantitative seismology. University Science Books 2002.
  • F.A. Dahlen, J. Tromp: Theoretical global seismology. Princeton University Press 1998.
  • http://wwwneic.cr.usgs.gov
  • New Manual of Seismological Observatory Practice (NMSOP-2) (nmsop.gfz-potsdam.de)

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)

Přednáška + cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (29.04.2013)
Makroseismická data

Ničivé účinky zemětřesení. Intenzita, stupnice intenzity, mapy izoseist. Vztah intenzity ke zrychlení, závislost na vzdálenosti a hloubce. Útlumové křivky. Společenské přínosné produkty (ShakeMap, PAGER).

Instrumentální data

Mechanický seismograf a jeho přenosová funkce (pro vstup posunutí, rychlosti a zrychlení). Elektromagnetický rychlostní senzor. Zpětnovazební širokopásmový seismograf. Akcelerograf pro silné pohyby. Popis přenosové funkce pomocí nul a pólů. Instrumentální korekce seismogramů. Translační a rotační složky. Statické posunutí a náklon. Přebuzení seismografu.

Lokace

Princip kinematické lokace zemětřesení, linearizace a řešení metodou nejmenších čtverců. Nelineární lokační metody. Odhad chyb. Relativní lokační metody.

Seismicita

Ohniskové oblasti v globálním a regionálním měřítku, hloubková závislost. Magnitudo-četnostní vztahy. Statistické vlastnosti dotřesových sérií.

Prostorové vlny

Elastické parametry. Linearizovaná pohybová rovnice. Vliv rozhraní, volného povrchu a útlumu. Paprsky a hodochrony prostorových vln. Parametr paprsku a derivace hodochrony. Hodochrony pro vrstvu na poloprostoru, rozhraní MOHO, vlny Pn, Pg a PmP. Hodochrony v homogenním plášti a jádře, vlny P, PcP a PKP. Princip užití Wiechert-Herglotzovy rovnice. Slovník seismických fází. Standardní seismické modely Země (JB, PREM, IASP91). Princip seismické tomografie.

Povrchové vlny

Loveovy vlny pro vrstvu na poloprostoru, disperse a hloubková závislost. Rayleighovy vlny. Plášťové vlny. Disperzní křivky pro kontinenty a oceány. Disperzní křivky pomocí vzájemné korelace šumu v párech stanic. Tomografie z povrchových vln.

Magnitudo

Richterovo magnitudo. Magnitudo z prostorových a povrchových vln. Saturace magnitud. Momentové magnitudo.

Seismický zdroj

Zlomová plocha, trhlina, skluzová funkce. Seismický moment. Vyzařovací charakteristika pro vlny P a S a mechanizmus ohniska ze znamének prvních nasazení. Osy P-T-N. Nodální roviny a ohniskové úhly (strike, dip, rake). Velikost zlomové plochy, rohová frekvence. Vztahy mezi rozměrem zdroje, momentem a poklesem napětí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK