PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Přehled geofyziky - NGEO029
Anglický název: Review of Geophysics
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Geofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Přehled observatorních dat a teoretických principů seismologie, geomagnetismu, geotermiky a geomechaniky. Základní poznatky o fyzikálních parametrech a procesech v zemském nitru.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Cílem přednášky je představit posluchačům základní témata současné geofyziky (stavba Země, seismologie, dynamika pláště a jádra, magnetické pole Země, gravitační pole Země).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet bude udělen na základě přednesení referátu nebo předložení písemné zprávy o řešení zápočtových úloh.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

  • C.M.R. Fowler: The Solid Earth. Introduction to Global Geophysics. Cambridge University Press, Cambridge 1990.
  • J.-P. Poirier: Introduction to the Physics of the Earth's Interior. Cambridge University Press, Cambridge 2000.
  • W. Lowrie: Fundamentals of geophysics, Cambridge University Press, 2007.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Přednáška + cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Stavba Země

Seismický sféricky symetrický model Země. Složení a fyzikální vlastnosti kůry, pláště a jádra. Povaha rozhraní v zemském nitru, fázové přechody a jejich vliv na děje v plášti.

Desková tektonika

Historické představy, Wegenerova teorie a teorie rozpínání oceánského dna. Teorie deskové tektoniky. Jednotlivé typy rozhraní, rifty, subdukce, transformní zlomy, kolizní oblasti. Seismická aktivita, tepelný tok a další geofyzikální pole ve vazbě na deskovou tektoniku. Určování a popis deskových rychlostí. Toroidální a sferoidální rychlosti. Horké skvrny a vnitrodeskové deformace. Síly působící na litosférické desky. Desková tektonika v minulosti. Tektonický obraz ostatních terestrických těles.

Dynamika pláště a litosféry

Co je to litosféra. Vztah litosféry a kůry. Mocnost litosféry. Litosféra pod oceány. Model chladnutí oceánské litosféry, vztah k hloubkám oceánského dna a tepelnému toku. Kontinentální litosféra, kratony. Astenosféra. Přenos tepla v plášti. Konvekce, kondukce, zdroje tepla. Energetická bilance Země. Subdukce litosféry. Plášťové plumy.

Seismologie

Zemětřesení, seimicita, ohniskové oblasti. Seismické vlny. Pohybová rovnice. Paprsky a hodochrony. Lokace zemětřesení. Magnitudo. Seismická tomografie a třírozměrné modely Země. Vztah anomálií seismických rychlostí a teploty. Vrstva D".

Magnetické pole Země

Základní vlastnosti zemského magnetického pole. Maxwellovy rovnice. Magnetovariační a magnetotelurická metoda. Modely elektrické vodivosti. Zemské jádro - složení a vlastnosti. Generace magnetického pole v jádře. Vnitřní jádro a co o něm víme.

Gravitační pole Země

Rozvoj gravitačního potenciálu. Vztah hustot a gravitačního potenciálu. Geoid. Inverzní úloha pro viskozitu a hustotu v dynamické Zemi. Role seismické tomografie.

Nástroje

Sférická harmonická analýza geofyzikálních polí. Přímá a obrácená úloha v geofyzice. Základní myšlenka teorie obrácených úloh. Rozlišení, stabilita, robustnost. Modely a simulace.

Různé

Určování stáří Země. Zalednění a postglaciální výzdvih. Vlastní kmity Země. Pohyby Země. Původ slapů. Slapové tření. Systém Země-Měsíc.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK