PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Psychologická a pedagogická reflexe pedagogické praxe (CŽV) - NFUF903
Anglický název: Psychological and pedagogical reflection of teaching practice (LLL)
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (05.02.2020)

Čáp, J.; Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

Gavora, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno: Paido, 1996.

Hrabal,V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha: SPN, 1989.

Hrabal, V., Pavelková, I.: Jaký jsem učitel. Praha, portál 2010.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE Čeští žáci po deseti letech. Praha: PedF UK, 2004.

Švec.V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno, Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta. 1998.

Valentová, L. a kol.: Školní poradenství I. II. Praha PedF UK 2013.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (05.02.2020)

Bloková výuka, která bude mimo jiné zaměřena na společné diskuse zaměřené na rozbor hospitačních záznamů a zkušeností z vlastní výuky.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (05.02.2020)

V rámci seminářů budou zobecněny poznatky a zkušenosti získané v průběhu praxe. Společné diskuse budou zaměřeny na rozbor hospitačních záznamů a zkušeností z vlastní výuky.

Pozornost bude věnovaná zejména následujícím tématům, která budou reflektovaná jak z pedagogického, tak psychologického hlediska:

Cíle vyučovací hodiny a jejich plnění

Metody a formy práce

Vystupování učitele ve třídě a jeho komunikace se žáky

Kontrola a hodnocení žáků

Aktivita žáků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK