PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z mechaniky - NFUF803
Anglický název: Seminar on Mechanics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Neslučitelnost : NUFY114
Záměnnost : NUFY114
Je záměnnost pro: NUFY114
Anotace -
V rámci semináře se budou řešit fyzikální úlohy nejrůznější úrovně od středoškolské, včetně úloh FO, po vysokoškolskou. Dále budou podrobněji rozebírány další typové úlohy řešené na cvičeních k předmětu Fyzika I. Předmět tak nabízí možnost zopakovat si a prohloubit znalosti učiva z mechaniky a získat praxi v řešení úloh. Určeno zejména pro 1. r. Bc.
Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (26.04.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na semináři (minimálně 80 %)a prezentace jedné vlastní úlohy či experimentu v průběhu semestru.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (26.04.2019)
Literatura -

Elektronická sbírka úloh na webu: http://fyzikalniulohy.cz/

Rojko, Mandíková: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství (interní materiál KDF)

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika část 1 - Mechanika. Vysoké učení technické v Brně- Nakladatelství VUTIUM a PROMETHEUS Praha, 2000.

Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady - 1.díl. Fragment, Havlíčkův Brod 2000.

Hajko V.: Fyzika v prikladoch. Alfa, Bratislava 1983.

Fahnrich J., Havránek A., Slavínská D.: Příklady z mechaniky (skripta MFF UK). UK vydavatelství Karolinum, Praha 1991

A dále středoškolské sbírky úloh či materiály z fyzikálních olympiád, např.:

Bartuška K: Sbírka řešených úloh z fyziky I pro střední školy. Mechanika. Prométheus, Praha 1997

Kružík M.: Sbírka úloh z fyziky pro žáky středních škol. SPN, Praha 1969

Ungermann Z.: Matematika a řešení fyzikálních úloh. SPN, Praha 1990

http://fo.cuni.cz

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (26.04.2019)
Sylabus -

Budou řešeny úlohy z tématických celků:

1. Kinematika hmotného bodu

2. Dynamika posuvného pohybu hmotného bodu

3. Dynamika kruhového pohybu hmotného bodu

4. Inerciální a neinerciální soustavy souřadnic

5. Hybnost, impuls, práce, výkon, energie

6. Statika tuhého tělesa

7. Těžiště, hmotný střed, moment setrvačnosti

8. Dynamika tuhého tělesa

9. Gravitační pole

10. Pružnost, pevnost

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (26.04.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK