PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika fyziky II - NFUF502
Anglický název: Didactics of Physics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Neslučitelnost : NDFY044
Záměnnost : NDFY044
Je neslučitelnost pro: NDFY044
Je záměnnost pro: NDFY044
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.01.2019)
Předmět navazuje na předmět Didaktika fyziky I a pokračuje v jeho cílech napomoci tomu, aby se ze studentů učitelství fyziky stali reflektivní praktici, tj. učitelé, kteří sledují a vyhodnocují průběh a výsledky výuky s cílem co nejlépe jí porozumět a zlepšovat ji. Nutnou podmínkou k tomu jsou jak dostatečně široké a hluboké znalosti fyzikálního obsahu, tak znalosti a dovednosti spojené s procesy vyučování a učení žáků. V rámci tohoto předmětu zejména zaměřené na hodnocení a poskytování zpětné vazby.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.01.2019)

K udělení zápočtu je nutná alespoň 75% účast ze stanoveného rozsahu přímé výuky a odevzdání všech zadaných zápočtových prací ve stanovené kvalitě.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.01.2019)

Dvořák, L., Kekule, M., & Žák, V. (2015). Didaktika fyziky včera, dnes a zítra. In I. Stuchlíková & T. Janík (Eds.), Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy (s. 123-157). Brno: Masarykova univerzita.

Fenclová, J. (1982). Úvod do teorie a metodologie didaktiky fyziky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Fenclová, J. (1984). Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Mandíková, D., & Trna, J. (2011). Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno: Paido.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

Svoboda, E., & Kolářová, R. (2006). Didaktika fyziky základní a střední školy: vybrané kapitoly. Praha: Karolinum.

Žák, V. (2012). Metody a formy výuky. Hospitační arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Žák, V. (2018). Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele. Praha: Karolinum.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.01.2019)

Fyzikální úlohy ve výuce fyziky - typy a druhy úloh, jejich zaměření a třídění dle relevantních taxonomií.

Fyzikální experimenty ve výuce fyziky - experimenty heuristické a verifikační, kvalitativní a kvantitativní, jejich didaktické funkce, aplety a demonstrační videa.

Modely a modelování ve výuce fyziky - typy modelů, reprezentace, typické chybné představy žáků.

Hodnocení výuky fyziky - formativní a sumativní, myšlenkové a pojmové mapy, didaktické testy.

Reflexe výuky fyziky - realizovaní kratších úseků výuky studenty, zdokonalování v sebereflexi a reflexi výuky fyziky.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.01.2019)

Studenti mají fyzikální znalosti a dovednosti odpovídající úrovni úspěšného dokončení bakalářského studia učitelství fyziky na MFF UK a zároveň mají již absolvován základní kurz Didaktika fyziky I a rozsáhlejší zkušenosti s výukou fyziky v roli učitelů v rámci pedagogické praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK