PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z fyziky II - NFUF404
Anglický název: Physics Teaching Practice II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Neslučitelnost : NDFY032
Záměnnost : NDFY032
Je neslučitelnost pro: NDFY032
Je záměnnost pro: NDFY032
Anotace
2-týdenní praxe, při níž posluchač absolvuje pod vedením fakultního učitele 10 samostatných výstupů s následným rozborem. Kromě toho asistuje při výuce fakultního učitele a hospituje v jeho hodinách. Praxe je zařazena do letního semestru.
Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (06.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou získání zápočtu je doporučující hodnocení fakultního učitele, prezence na škole v předepsaném rozsahu doložená prezenčním listem, odevzdání denních záznamů a hodnocení praxe posluchačem.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (06.05.2019)
Literatura

Svoboda, E., Kolářová, R.: Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané partie. UK, Praha 2006

Učebnice fyziky pro střední školy

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (06.05.2019)
Sylabus

Během druhé praxe se posluchač učí připravovat a vést souvislou řadu vyučovacích hodin, seznamuje se s běžným chodem školy a administrativou, která je součástí práce učitele. Během praxe také vykonává asistenční činnosti např.

• opravu písemných zkoušek včetně návrhu klasifikace,

• pomoc při přípravě laboratorních prací (pomůcky, postupy, vyhodnocování záznamů)

• asistenci při vlastních laboratorních pracích,

• kontrolu domácích event. jiných písemných úkolů studentů,

• pomoc při přípravě fyzikálních experimentů event. při jejich provádění ve třídě, apod.

Součástí absolvování tohoto předmětu je i účast na úvodním a závěrečném semináři zaměřeném jednak na průběh praxe a dále na sebereflexi v práci učitele.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (06.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK