PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z fyziky I - NFUF306
Anglický název: Physics Teaching Practice I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Neslučitelnost : NDFY031
Záměnnost : NDFY031
Je neslučitelnost pro: NDFY031
Je záměnnost pro: NDFY031
Anotace
Průběžná úvodní pedagogická praxe, při níž student tráví v průběhu semestru jeden den v týdnu na střední nebo základní škole pod dohledem fakultního učitele. Hospituje v hodinách fakultního učitele fyziky, asistuje při jeho výuce a absolvuje 2 až 3 samostatné výstupy s následným rozborem. Praxe je zařazena do letního semestru. Pedagogickou praxi vhodně doplňuje předmět Psychologická a pedagogická reflexe pedagogické praxe. Pedagogická praxe se realizuje na základních a středních školách na základě vzájemné dohody a možností školy. Přednostně jsou využívány fakultní školy MFF UK.
Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (22.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou získání zápočtu je doporučující hodnocení fakultního učitele, prezence ve škole v předepsaném rozsahu doložená prezenčním listem, odevzdání denních záznamů a hodnocení praxe posluchačem.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (22.01.2018)
Literatura
  • Svoboda, E., Kolářová, R.: Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané kapitoly. UK, Praha 2006
  • Učebnice fyziky pro střední a základní školy
  • Hrabal, V., Pavelková, I.: Jaký jsem učitel?, Portál 2010
  • Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele, Portál, 2008
  • Bengtsson, J: What is Reflection? On reflection in the teaching profession and teacher education. Teachers and Teaching: theory and practice 1(1), 1995.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (27.05.2022)
Sylabus

První praxe je zaměřena zejména na hospitace ve výuce fakultního učitele či dalších vyučujících na škole. To v sobě zahrnuje následující:

  • absolvování úvodního semináře zaměřeného mimo jiné na možnosti pozorování výuky a seznámení se s pozorovacími záznamovými archy
  • praxi u fakultního učitele, kde student hospituje v jeho hodinách, případně i hodinách dalších vyučujících na škole, vede záznamy o hospitacích a provádí asistenční činnosti, např. kontrolu domácích event. jiných písemných úkolů žáků, pomoc při přípravě fyzikálních experimentů event. při jejich provádění ve třídě, přípravu pomůcek na laboratorní práce apod.
  • 2 až 3 samostatné výstupy s následným rozborem a reflexí činnosti studenta
  • absolvování závěrečného semináře včetně diskuze týkající se průběhu praxe

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (27.05.2022)
Studijní opory

Informace a materiály k praxi lze nalézt na: https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/praxe/.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (24.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK