PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář výuky fyziky I - NFUF305
Anglický název: Proseminar of Physics Teaching I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Neslučitelnost : NUFY115
Záměnnost : NUFY115
Je neslučitelnost pro: NUFY115
Je prerekvizitou pro: NFUF811
Je záměnnost pro: NUFY115
Anotace
Seminář je zaměřen na nalézání a řešení každodenních problémů, se kterými se učitelé setkávají ve své praxi (základní dokumenty ovlivňující výuku fyziky ve škole, příprava výuky, příprava fyzikálních experimentů, hodnocení a klasifikace, motivace žáků při výuce fyziky, spolupráce s kolegy, atd.), a to nikoliv z hlediska teoretických poznatků pedagogiky a didaktiky, ale z hlediska konkrétních zkušeností vyučující. Účastníci semináře jsou vedeni k diskuzi nad předloženými problémy, předpokládá se jejich aktivní zapojení.
Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (22.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast minimálně 75% vyučovacích hodin. Náhradní plnění možné výjimečně po dohodě s vyučujícími.

Poslední úprava: Dvořáková Irena, RNDr., Ph.D. (05.04.2022)
Literatura
 • Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996
 • Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 2005 (4. vyd.)
 • Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha 2011
 • Rámcový vzdělávací program pro ZŠ a pro gymnázia.

Poslední úprava: Robová Jarmila, doc. RNDr., CSc. (25.05.2022)
Metody výuky

Výuka probíhá formou diskuzí na zadané téma, je očekávána aktivní práce studentů.

Poslední úprava: Dvořáková Irena, RNDr., Ph.D. (05.04.2022)
Sylabus
 • Jaký je dobrý učitel, dobrá škola.
 • Základní dokumenty, kterými je učitel povinen se řídit.
 • Role učitele ve škole.
 • Příprava na hodinu.
 • Organizace práce třídy.
 • Motivace žáků.
 • Individualizace práce ve třídě.
 • Hodnocení žáků (sumativní i formativní).

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (27.05.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK