Praktikum III - Optika a atomová fyzika - NFUF206
Anglický název: Practical Course III - Optics and Atomic Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: Mgr. Hana Kudrnová
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (26.01.2018)
Předmět je určen pro studenty programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání. Doplňuje a rozšiřuje znalosti získané v přednáškách Optika a Atomová fyzika, navazuje na Praktikum I a II. Studentům je nabízen široký výběr experimentálních úloh z optiky a atomové fyziky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

Předmět umožňuje studentům především 2. ročníku získat základní praktické zkušenosti při práci s optickými i ostatními fyzikálními přístroji a při zpracovávání výsledků měření moderními metodami.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (12.01.2022)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů ve stanovených termínech.

Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro letní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (25.05.2022)
 • Pelant I., Kohlová V., Fiala J., Pospíšil J., Fahnrich J.: Fyzikální praktikum III - Optika, matfyzpress, Praha 2005

 • Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN, Praha 1983

 • Englich J.: Úvod do praktické fyziky I, Zpracování výsledků měření, Matfyzpres, Praha 2006

 • Brož J., Roskovec V., Valouch M.: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980

 • internetové stránky Základního fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

Doplňková literatura:

 • Sprušil, B., Zielenicová, P.:Úvod do teorie fyzikálních měření. SPN, Praha 1986

 • Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření II, SPN, Praha 1974

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

praktikum

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (27.05.2022)
 • Odraz a lom světla, disperze (měření indexu lomu skel a kapalin, refraktometry)

 • Geometrická optika, optické zobrazení (měření parametrů zobrazovacích soustav, vady zobrazení)

 • Interference a difrakce (Michelsonův a Jaminův interferometr, aplikace interferenčních jevů, měření poloměrů křivosti čoček, měření vlnových délek, měření indexu lomu, ohybové jevy v laserovém svazku, mřížkový spektrometr)

 • Polarizace světla (ověření Malusova zákona, stáčení polarizační roviny, dvojlom, interference polarizovaného světla, rotační disperze křemene, Kerrův jev)

 • Optická spektroskopie, vlastnosti rentgenového záření

 • Kvantová optika a optoelektronika (optoelektronické zdroje světla a detektory záření, polovodičový laser, Helium-neonový laser)

 • Studium fotoefektu (určení Planckovy konstanty)

 • Měření rezonančních a ionizačních potenciálů rtuti (Franck-Hertzův pokus)

 • Studium Geiger-Müllerova počítače