Fyzika I - NFOE001
Anglický název: Physics I
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2005
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Přemysl Málek, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty širšího základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Přednáška je zaměřená na pochopení základu fyziky a souvislosti různých fyzikálních jevů. Obsah vychází z požadavků Přírodovědecké fakulty UK a zahrnuje: Klasická mechanika, část molekulové fyziky, základy elastické teorie látek, statistické a dynamické chování kapalin, kmity a vlnění.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Přednáška je zaměřená na pochopení základu fyziky a souvislosti

různých fyzikálních jevů. Obsah vychází z požadavků Přírodovědecké

fakulty UK a zahrnuje: Klasická mechanika, část molekulové fyziky,

základy elastické teorie látek, statistické a dynamické chování

kapalin, kmity a vlnění.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (14.06.2019)

Získání zápočtu a úspěšné složení zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KVOF (23.05.2005)

Z. Horák, F. Krupka: Fyzika I. SNTL, Praha 1981.

A. Havránek, Mechanika I, II, skriptum UK MFF, Karolinum, Praha 1995.

J. Hofmann, M. Urbanová: Fyzika I, VŠCHT, Praha 1998.

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

přednáška + cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (14.06.2019)

Otázky ústní zkoušky se shodují se sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KVOF (23.05.2005)

Úvod
Metodologie fyziky, fyzikální objekty, fyzikální veličiny a jednotky, měrové soustavy

Mechanika
Matematický a fyzikální prostor, hmotný bod, určení polohy hmotného bodu, parametrická rovnice pohybu hmotného bodu, rychlost a zrychlení hmotného bodu, tangenciální a normálové zrychlení

Newtonovy zákony: zákon síly, veličiny práce, výkon, energie, významné druhy konzervativních a disipativních sil, gravitační síla, harmonická síla, síly tření.

Potenciální energie, potenciál gravitační síly.

Zákon setrvačnosti, inerciální a neinerciální systémy, setrvačné síly.

Zákon akce a reakce.

Soustava hmotných bodů a tuhé těleso: 1. a 2. impulsová věta pro soustavu hmotných bodů, hmotný střed a moment setrvačnosti, pohybová rovnice tuhého tělesa, kinetická energie tuhého tělesa, zákony zachování.

Ideálně pružné těleso: napětí a deformace, Hookův zákon.

Mechanický pohyb kapalin a plynů: rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, pohyb viskózní kapaliny, pohyb tuhého tělesa v kapalině.

Nauka o teple
Teplota a teplo, teplotní roztažnost a rozpínavost, množství tepla a tepelná kapacita, šíření tepla.

Kinetická teorie plynů: kinetická teorie tepla, ideální plyn, střední kvadratická rychlost a energie plynu, Maxwellův zákon rozdělení rychlostí, střední volná dráha molekul, viskozita, tepelná vodivost.

Termodynamika: první hlavní věta, vratné změny, přeměna tepla v mechanickou práci, druhá hlavní věta, entropie a pravděpodobnost, třetí hlavní věta.

Fázové přeměny: fázové pravidlo, tání, tuhnutí, vypařování a kondenzace, trojný bod, sublimace, kritický stav.

Vlnění
Kmity: harmonický oscilátor, skládání stejno- a různosměrných kmitů, skládání kmitů stejných a blízkých period, harmonická analýza, tlumené a nucené kmity.

Vlny: vznik postupných vln, šíření a interference v přímé řadě, stojaté vlnění, fázová a grupová rychlost, šíření vln v prostoru, Dopplerův princip, vlnová rovnice, rychlost

elastických vln, rychlost podélných vln v plynech, intenzita vlnění.