Účetnictví - NFAP013
Anglický název: Accounting
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Záměnnost : NMFM101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Klasifikace majetku a zdrojů podniku. Náklady, výnosy. Typy účtů a postupy účtování. Účtová osnova pro podnikatele. Účetní výkazy, účetní uzávěrka. Oceňování majetku. Obecně přijímané účetní zásady. Harmonizace účetnictví (IFRS, US GAAP).
Poslední úprava: T_KPMS (18.05.2010)
Cíl předmětu -

Seznámit studenty se základy účetnictví podle české legislativy a mezinárodních účetních standardů.

Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)
Literatura

Dvořáková, D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů IFRS.

C Press, Brno, 2009.

Kovanicová, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon, Praha, 2007.

Kovanicová, D.: Finanční účetnictví. Světový koncept. Polygon, Praha 2005.

ÚZ Účetnictví. Brožury nakladatelství Sagit.

Zichová, J.: Úvod do účetnictví. Matfyzpress, Praha 1999.

Poslední úprava: T_KPMS (05.05.2011)
Metody výuky -

Přednáška+cvičení.

Poslední úprava: G_M (28.05.2008)
Sylabus -

1. Úvod. Definice a funkce účetnictví.

2. Majetek podniku. Klasifikace aktiv a pasív, rozvaha.

3. Náklady a výnosy. Klasifikace nákladů a výnosů, výkaz zisků a ztrát.

4. Účty a účetní knihy. Rozvahové a výsledkové účty, podvojnost a souvztažnost, syntetické a analytické účty, účetní knihy, doklady a zápisy.

5. Účtová osnova pro podnikatele. Účtové třídy a skupiny, účtový rozvrh, speciální případy účtování.

6. Vnitřní kontrolní systém účetnictví. Prvky vnitřního kontrolního systému, inventarizace.

7. Účetní uzávěrka. Účtování na začátku, v průběhu a na konci roku, účetní závěrka.

8. Oceňování majetku. Typy cen a oceňovací postupy.

9. Účetní zásady. Regulace účetnictví ve světě a v ČR, všeobecně uznávané účetní zásady.

10. Harmonizace účetnictví (IFRS, US GAAP)

Poslední úprava: T_KPMS (18.05.2010)