Vybrané kapitoly z plazmatu v kosmickém prostředí - NEVF537
Anglický název: Selected Topics from Space Plasmas
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Patří mezi: Pro rok 2020/2021 + 2022/2023...
Year 2020/2021 + 2022/2023...
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (11.05.2012)
Struktura vnitřní magnetosféry a procesy v ní probíhající. Problematika interakce prachu s elementárními částicemi – seznámení se s komplexním (prachovým) plazmatem, jeho významem a aplikacemi. Určeno pro doktorandské studium. Kurz se koná v letním semestru v akademických rocích "sudý/lichý" jako turnusový (během jednoho týdne).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. František Němec, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet je podmíněn docházkou. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: T_KEVF (11.05.2012)

1. Baumjohann W., Treumann R. A.: Basic Space Plasma Physics, Imperial College Press, London, 1997.

2. Bonitz M., Horing N., Ludwig P.: Introduction to Complex Plasmas, Springer 2010.

3. Chen F. F.: Úvod do fyziky plazmatu, Academia Praha 1984.

4. Kivelson M. G., Russell C. T.: Introduction to Space Physics, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

5. Parks G. K.: Physics of Space Plasmas: An Introduction, Westview Press, Boulder, Colorado, 2004.

6. Piel A.: Plasma Physics, Springer 2010.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (11.05.2012)
1. Vnitřní magnetosféra

1.1 Celkový přehled vnitřní magnetosféry
Jednotlivé regiony formující vnitřní magnetosféru. Dipólové magnetické pole a souřadné systémy.

1.2 Radiační pásy a kruhový proud
Historie, objev radiačních pásů. Pohyb částic v planetárním magnetickém poli, adiabatické invarianty, ztrátový kužel. Vnitřní a vnější radiační pás, jihoatlantická anomálie. Radiální difuze, rozptyl v pitch úhlu, vlnově-částicové interakce.

1.3 Plazmasféra
Historie, objev plazmasféry. Příčiny jejího formování, plazmapauza, efekt geomagnetických bouřek. Způsoby pozorování, experimentální výsledky a modely. Struktura a dynamika na menších škálách.

1.4 Ionosféra
Fotoionizace, Chapmanova produkční funkce, ionizace nárazem, rekombinace. Ionosférické vrstvy, srážkové frequence, vodivost a ionosférické proudy. Ionosondy, metody radiové okultace. Ionosféry jiných planet.

2. Prach a plazma

2.1 Interakce prachu s elementárními částicemi a s plazmatem
Emisní vlastnosti malých objektů - rozbor jednotlivých procesů vedoucích k nabíjení prachových částic. Povrchový potenciál zrna. Formování prachových částic, jejich zánik. Síly působící na prachové částice. Způsoby zkoumání emisních vlastností (pasti pro izolované částice, zachycení v plazmatu). Prach v tokamacích a fúzních reaktorech.

2.2 Prachové (komplexní) plazma
Definice prachového plazmatu a prachu v plazmatu. Vlny a nestability v prachovém (komplexním) plazmatu. Plazmové krystaly. Přehled experimentů.

2.3 Prach ve vesmíru
Prach v kosmickém prostředí (planetární prstence, komety, meziplanetární a mezihvězdný prostor). Mikrometeority a prach v mezosféře - zářivá oblaka (NLC), odezvy mezosféry polárního léta/zimy (PMSE/PMWE). Přehled družicových experimentů.