PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do fyziky povrchů - NEVF140
Anglický název: Introduction to Surface Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (26.01.2018)
Fyzika povrchů a její role v moderním výzkumu: tenké vrstvy, nanostruktury a nanotechnologie, povrchová chemie a heterogenní katalýza, elektronová struktura pevných látek. Povrch pevné látky: popis, struktura, fyzikální a chemické vlastnosti. Fyzikální interakce, které zprostředkují informaci o povrchu vzorků. Příprava definovaných povrchů. Základní experimentální techniky, které poskytují informaci o morfologii, krystalografické struktuře, elektronové struktuře, chemickém stavu a chemické reaktivitě povrchu. Nobelovy ceny udělené v souvislosti s fyzikou povrchů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, tj. hodnocení zkoušky známkou "výborně", "velmi dobře" nebo "dobře". Zkouška musí být složena v období předepsaném harmonogramem akademického roku, ve kterém student předmět zapsal.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (26.01.2018)

Zangwill A.: Physics at Surfaces, Cambridge University Press, 1992

Lüth, H.: Solid surfaces, Interfaces and thin films, Springer, Berlin, 2010

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.06.2019)

Zkouška je ústní a student dostává typicky dvě otázky ze sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (26.01.2018)

1. Role povrchové fyziky v moderním výzkumu.

2. Struktura a popis povrchu pevné látky, Millerovy indexy, Woodova a maticová notace.

3. Termodynamika povrchů, povrchové napětí, volná energie, fázové přechody, hrubnutí, rekonstrukce, relaxace povrchů, rovnovážný tvar krystalů - Wulffův teorém.

4. Adsorpce na površích, povrchová difúze, desorpce, termodesorpční spektroskopie TDS

5. Rozptyl elektronů na povrchu, krystalografie povrchů, povrchová reciproká mříž, elektronové difrakce LEED, RHEED.

6. Interakce iontů s povrchy, odprašování, preferenční odprašování, diagnostické metody ISS, SIMS.

7. Excitace a deexcitace elektronových stavů vzorku. Elektronové spektroskopie XPS, UPS, AES, EELS.

8. Morfologie povrchů: elektronová mikroskopie SEM, TEM, rastrovací tunelová mikroskopie STM, mikroskopie atomárních sil AFM.

9. Příprava definovaných povrchů a tenkých vrstev.

10. Zdroje a detektory elektronů, iontů, neutrálních částic a fotonů.

11. Labtour. Metody fyziky povrchů v laboratořích KFPP.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK