PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzika plazmatu I - NEVF122
Anglický název: Plasma Physics I
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.01.2019)
Základní vlastnosti plazmatu, (vznik, druhy, výskyt). Parametry plazmatu. Srážky v plazmatu, elementární procesy (ionizace, rekombinace, excitace, negativní ionty). Reakce v plazmatu. Záření v plazmatu. Popis plazmatu (základy kinetické teorie - Boltzmannova rovnice, rozdělovací funkce, magnetohydrodynamické přiblížení).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, tj. hodnocení zkoušky známkou "výborně", "velmi dobře" nebo "dobře". Zkouška musí být složena v období předepsaném harmonogramem akademického roku, ve kterém student předmět zapsal.

Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (07.05.2004)

Kracík J., Tobiáš J.: Fyzika plazmatu, Academia Praha 1966.

Galeev A. A., Sudan R. N.: Basic Plasma Physics, North-Holland Publishing Company, Amsterdam-New York-Oxford, 1983.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. (10.10.2017)

Zkouška je ústní a požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.01.2019)
1. Základní pojmy a charakteristiky plazmatu
Definice a druhy plazmatu (izotermické a neizotermické plazma, plazma ve výboji a v kosmickém prostoru). Mikropole a makropole plazmatu (Debyeho stínící vzdálenost, stínící vrstvy). Parametry plazmatu (sonda v plazmatu).

2. Srážkové procesy v plazmatu
Typy srážek (pružné, nepružné, bilance). Srážkové průřezy (odvození, příklady). Srážková frekvence.

3. Elementární procesy
Ionizace (druhy, zhodnocení),excitace (energetické stavy atomů a molekul). Záření plazmatu. Záporné ionty. Rekombinace (typy, zhodnocení). Přeměna a interakce různých typů iontů (reakce iont-molekula).Chemické reakce v plazmatu.

4. Popis plazmatu
Kinetický popis (fázový prostor, rozdělovací funkce). Boltzmannova kinetická rovnice a její důsledky (zákony zachování). Srážkový člen, rovnovážný a nerovnovážný stav (odvození Maxwellova rozdělení rychlostí). Hydrodynamický popis (základní rovnice magnetohydrodynamiky, zobecněný Ohmův zákon).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK