PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Měření a zpracování dat v materiálovém výzkumu - NEVF112
Anglický název: Measurement and data processing in material science
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.
RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (24.01.2018)
Počítačový sběr experimentálních dat a řízení experimentu, senzory a akční členy. Analogové měřící systémy, zpracování signálu, šum. Digitalizace, A/D a D/A převodníky. Časové řady, logické signály, čítače. Měření analogových a digitálních signálů v elektronové spektroskopii. Metody získávání a analýzy obrazové informace. Software na sběr a zpracování dat.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, tj. hodnocení zkoušky známkou "výborně", "velmi dobře" nebo "dobře". Zkouška musí být složena v období předepsaném harmonogramem akademického roku, ve kterém student předmět zapsal.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (24.01.2018)

Meloun M., Militký J.: Statistické zpracování experimentálních dat, edice Plus, Praha 1994.

Anděl J.: Matematická statistika, SNTL, Praha 1978.

Press W.H. et al.: Numerical Recipes , Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

Tutubalin V.N.: Teorie pravděpodobnosti, SNTL, Praha 1978.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. (09.10.2017)

Zkouška z tohoto předmětu je ústní. Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (24.01.2018)
Základy:
Schéma fyzikálního experimentu a jeho automatizace, počítačem řízený experiment, fyzikální veličiny a jejich převody, senzory a akční členy - pasivní, aktivní, zpětnovazební)

Analogové signály:
Standardy a kalibrace, reference a pozadí, úprava analogových (a digitálních) signálů, synchronní detekce, typy zdrojů signálů a měřících systémů, spektrální analýza, zdroje a typy šumu v měřeních, přenos šumu, vyvážené systémy

Digitální signály:
Převod analogového signálu na digitální (digitalizace) a zpět, vzorkování signálu, Nyquistův teorém a aliasing, kvantizace a kódování, zdroje a typy chyb převodu, dithering, příklady A/D a D/A převodníků, vícekanálový převod

Časové řady:
Logické signály, časování logických signálů and chyby časování, měření času a frekvence (hodiny, čítače, přímé a nepřímé metody), on-line a off-line zpracování dat, frekvenční odezva lineárního systému, konvoluce, interpolace, filtrace, vztahy časových řad, další operace v časové doméně (převzorkování, spojování, synchronizace)

Měření analogových a digitálních signálů v elektronové spektroskopii:
Základy elektronové spektroskopie, způsoby měření, zpracování spekter (fitování, odečet pozadí, filtrování dat, …), formáty datových souborů, software na měření a zpracování spektroskopických dat (SpecsLab, WSpectra, FITT, …), sběr a zpracování dat systémem LabView, zobrazení, analýza a prezentace experimentálních dat v programech Igor Pro a Origin Pro

Metody měření a zpracování digitálního obrazu:
Získávání, úprava a analýza obrazové informace, typy obrazu, korekce vad zobrazovacího systému, kalibrace, frekvenční analýza obrazu, filtrace, prahování, měření vzdáleností a velikostí objektů, příklady zpracování difrakčních obrazců, popis ostrůvkových struktur, zpracování fotografií z rastrovacích mikroskopů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK