Základy elektroniky - NEVF101
Anglický název: Fundamentals of Electronics
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (07.05.2005)
Základní pojmy analýzy lineárních obvodů. Integrované operační zesilovače. Principy polovodičových prvků. Zesilovače, pojem zpětné vazby. Optoelektronické prvky a jejich aplikace. Generátory signálů. Základy číslicové elektroniky (logické operace, integrované systémy). Druhy a aplikace číslicových obvodů. Základní typy převodníků D/A a A/D. Mikropočítač a jeho části, základní architektura.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (06.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, tj. hodnocení zkoušky známkou "výborně", "velmi dobře" nebo "dobře". Zkouška musí být složena v období předepsaném harmonogramem akademického roku, ve kterém student předmět zapsal.

Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (28.04.2004)

M. Šícha, M. Tichý: Elektronické zpracování signálů, skripta SPN Praha 1989.

V. Farský, V. Prokeš: Elektronické obvody I, II, UJEP Brno 1979.

D. G. Hamilton, W. G. Howard: Basic Integrated Circuit Engineering, Mc-Graw-Hill Kogakuska, Tokio 1975M. Šícha, M. Tichý: Elektronické zpracování signálů, skripta SPN Praha 1989.

V. Farský, V. Prokeš: Elektronické obvody I, II, UJEP Brno 1979.

D. G. Hamilton, W. G. Howard: Basic Integrated Circuit Engineering, Mc-Graw-Hill Kogakuska, Tokio 1975

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, uchazeč se vyjádří ke dvěma zadaným tématům. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (07.05.2005)
1. Základy analýzy lineárních obvodů
Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, Theveninův teorém, pojem impedance, komplexní reprezentace impedancí.

2. Integrovaný operační zesilovač (OZ)
Základní parametry OZ, principiální a náhradní zapojení. Reálné parametry OZ, šum OZ. Příklady lineárních aplikací OZ. Příklady nelineárních aplikací OZ (komparátory). Použití OZ k regulaci, napájecí zdroje (lineární).

3. Principy polovodičových prvků
Základní charakteristiky polovodičových prvků, druhy diod a jejich aplikace (usměrňovače, filtry), princip funkce bipolárního a unipolárního tranzistoru, ostatní diskrétní polovodičové prvky.

4. Zesilovače, zpětná vazba
Pracovní přímka, pracovní bod, zapojení se společnou bází, emitorem, kolektorem. Jednostupňový a vícestupňový zesilovač, druhy vazeb mezi stupni, frekvenční charakteristika zesilovače. Druhy zesilovačů (širokopásmové, úzkopásmové, střídavé, stejnosměrné, výkonové). Zpětná vazba v zesilovačích, její vliv na parametry zesilovačů.

5. Optoelektronické prvky a jejich použití
Fotoodpor, fotodioda, fototranzistor, princip funkce, příklady aplikací. Diody LED, optické vazební členy, princip funkce. Příklady analogových obvodů s optoelektronickou vazbou.

6. Generátory signálů
Generátory napětí harmonického průběhu - s obvody RC a LC, řízené krystalem. Generátory neharmonického periodického napětí (s výstupním průběhem trojúhelníkovitým (pilovitým), s výstupním průběhem obdélníkovým (klopné obvody)).

7. Logické operace, číslicové integrované logické systémy
Logické funkce, Booleova algebra, základy binární aritmetiky. Integrované logické systémy (TTL, CMOS). Příklady kombinačních číslicových obvodů (dekodéry, multiplexery, komparátory, převodníky kódů). Příklady sekvenčních obvodů (klopné obvody, registry, čítače).

8. Principy převodů A/D a D/A
Převodníky D/A, princip, druhy, vlastnosti. Převodníky A/D, princip, druhy, příklady zapojení.

9. Mikropočítač a jeho části
Základní architektura mikropočítače, pojem a funkce různých typů sběrnic. Druhy pamětí (ROM, PROM, EPROM, statické a dynamické RAM). Pojem aritmeticko-logické jednotky a řadiče mikroprocesoru.