PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky - NDIM001
Anglický název: Didactics of Mathematics
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Didaktika matematiky
Anotace -
Poslední úprava: ()

Cíle výuky matematiky na SŠ. Induktivní a deduktivní metody výuky. Analýza koncepce a obsahu jednotlivých partií středoškolské matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2008)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (05.10.2017)

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Podmínky získání zápočtu:

1. Aktivní účast na cvičeních, povoleny jsou nejvýše tři absence. V odůvodněných případech lze absence nahradit vypracováním dalších úkolů.

2. Vypracování tří úkolů v průběhu semestru a jejich odevzdání v předepsaných termínech. Úkoly:

a) příprava na vyučovací hodinu

b) příprava a hodnocení písemné práce

c) tvorba pracovních listů

3. Vypracování závěrečné seminární práce a její odevzdání do 5. 1. 2018. Na výběr dvě témata: srovnávací analýza výukových zdrojů (učebnice, sbírky, přehledy, internet) z hlediska zavedení konkrétního základního pojmu školské matematiky (např. racionální číslo, rovnice, funkce, limita) a didaktická analýza výukových zdrojů z hlediska procvičení učiva a vhodných výukových metod v konkrétním tématu školské matematiky.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (14.05.2008)

Hejný, M. a kol.: Teória vyučovania matematiky 2. SPN, Bratislava 1989

Odvárko, O. a kol.: Metody řešení matematických úloh. SPN, Praha 1990

Učebnice matematiky pro střední školy

Školské dokumenty, vzdělávací programy v matematice

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.05.2008)

Přenáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (05.10.2017)

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část předchází ústní části, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou neprospěl(a) a ústní část již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při dalším termínu je nutné opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní zkoušky.

Písemná část zkoušky se sestává ze čtyř středoškolských příkladů, jejichž řešení je doplněno didaktickými komentáři vztahujícími se k možným obtížím žákům při jejich řešení. Příklady korespondují se sylabem přednášky a s tím, co bylo probíráno na cvičení.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (14.05.2008)

1.Transformace matematiky jako vědy do úrovně středoškolské matematiky.

2.Proces osvojování obsahu a metod středoškolské matematiky.

3.Analýza výukových projektů středoškolské matematiky (učebnice a další učební materiály).

4.Výukový proces středoškolské matematiky (komunikace se žákem).

5.Projektování výukového procesu (příprava vyučovacích jednotek a jejich souborů).

6.Hodnocení průběhu a výsledků výukového procesu.

7.Výstavba číselných oborů.

8.Teorie elementárních funkcí, posloupnosti, diferenciální a integrální počet.

9.Finanční matematika.

10.Syntetická a analytická geometrie; vektorová algebra; geometrická zobrazení.

11.Rovnice, nerovnice a jejich soustavy.

12.Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK