PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy mechaniky kontinua - NDGF017
Anglický název: Fundamentals of Continuum Mechanics
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (29.03.2016)
Tenzor konečných a tenzor malých deformací. Tenzor napětí. Pohybové rovnice v integrálním a diferenciálním tvaru. Zobecněný Hookův zákon. Hookův zákon pro izotropní prostředí. Pohybová rovnice pro homogenní izotropní prostředí. Vlnové rovnice. Základy hydrodynamiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)

Studenti se seznámí se základy mechaniky kontinua, které jsou potřebné v geofyzice, zejména v seismologii.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (14.04.2008)

M. Brdička: Mechanika kontinua. NČSAV, Praha 1959.

O. Novotný: Mechanika kontinua. MFF, Universita Karlova, Praha 1976 (Skripta).

I.S. Sokolnikov: Mathematical Theory of Elasticity. McGraw-Hill, New York 1946.

Y.C. Fung: Foundations of Solid Mechanics. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1965.

Y.C. Fung: A First Course in Continuum Mechanics. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1969.

O. Novotny: Seismic Surface Waves. UFBA, Salvador, Bahia 1999 (Lecture notes).

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (07.05.2012)
Matematické modely ve fyzice

Vektor posunutí

Tenzor deformace
Tenzor konečných deformací. Fyzikální význam složek tensoru konečných deformací. Hlavní osy deformace. Tensor malých deformací. Objemová dilatace.

Vektor napětí a příbuzné problémy
Objemové a plošné síly. Vektor napětí. Podmínky rovnováhy v integrálním tvaru. Pohybové rovnice v integrálním tvaru.

Tenzor napětí
Složky tenzoru napětí. Cauchyho vzorec. Podmínky rovnováhy v diferenciálním tvaru. Pohybové rovnice v diferenciálním tvaru.

Vztahy mezi deformací a napětím
Reologická klasifikace látek. Zobecněný Hookův zákon.

Pohybové rovnice
Pohybové rovnice pro homogenní izotropní prostředí. Vlnové rovnice.

Základy hydrodynamiky
Pohybové rovnice v Eulerových souřadnicích. Dokonalá tekutina, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice. Vazká tekutina, Navierova-Stokesova rovnice.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: T_KG (18.01.2007)

P?ednáška je ur?ena pro studenty, kte?í neabsolvovali úvod do mechaniky kontinua v základním kurzu fyziky, zejména pro absolventy magisterského studia z jiných fakult.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK