Didaktika deskriptivní geometrie - NDGE013
Anglický název: Didactics of Descriptive Geometry
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
PhDr. Alena Šarounová, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Didaktika matematiky
Neslučitelnost : NMUG405
Záměnnost : NMUG405
Je neslučitelnost pro: NMUG405
Je záměnnost pro: NMUG405
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Didaktické problémy výuky stereometrie, deskriptivní geometrie a technického kreslení. Aplikace geometrie v technické praxi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2008)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Literatura
Poslední úprava: T_KDM (13.04.2016)

Středoškolské i vysokoškolské učebnice a sbírky úloh, webové portály věnované výuce deskriptivní geometrie.

Hradecký, F., Mikulčák, J.: Metodika vyučování deskriptivní geometrii a rýsování. SPN Praha, 1966.

Molnár, J.: Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii. VUP Olomouc, 2009.

Hejný, M. a kol.: Teória vyučovania matematiky 2. SPN, Bratislava, 1989.

Časopisy pro učitele matematiky/deskriptivní geometrie (Učitel matematiky, Matematika-fyzika-informatika, Mathematics Teacher aj.).

Didaktické časopisy (Scientia in educatione, Educational Studies in Mathematics aj.)

Sborníky z konferencí pro učitele matematiky/deskriptivní geometrie (např. Setkání učitelů všech typů a stupňů škol, Dva dny s didaktikou matematiky, Konference o geometrii a počítačové grafice aj.).

Seminární, diplomové a disertační práce zaměřené na výuku deskriptivní geometrie, např.:

Kozák, P.: Průniky těles v různých projekcích. Bakalářská práce, PřF UP Olomouc, 2010.

Matěková, R.: Cíle vzdělávání v deskriptivní geometrii. Seminární práce, MFF UK Praha, 2013.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.05.2008)

Přednáška a cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (13.04.2016)

Didaktická interpretace deskriptivně-geometrických poznatků, pojmotvorný proces. Metody výuky; konstruktivismus, projektová metoda. Fylogeneze a ontogeneze pojmu promítání/zobrazování prostorových útvarů do roviny.

Koncepce, obsah a metody vyučování deskriptivní geometrii od počátku 20. století.

Základní okruhy středoškolské deskriptivní geometrie (středová kolineace, osová afinita; kótované promítání, Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání; kuželosečky; křivky a plochy technické praxe) z následujících hledisek:

transformace deskriptivní geometrie jako vědy do školské deskriptivní geometrie

vzájemné vazby mezi okruhy, mezipředmětové vztahy

motivace, aplikace v praxi

klasifikace a porovnání promítacích metod