PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Moderní trendy ve fyzikálním vzdělávání - NDFY054
Anglický název: Modern Trends in Physics Education
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (20.05.2004)
Výběrový seminář seznamující s některými teoretickými přístupy a výsledky výzkumů v oblasti fyzikálního a přírodovědného vzdělávání a souvisejícícmi snahami a trendy ve vzdělávací praxi (zejména v anglosaských zemích). Určeno pro posluchače vyšších ročníků studia učitelství fyziky a doktorského studia v oboru Obecné otázky fyziky.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (03.05.2004)

Bennett J.: Teaching and Learning Science. A Guide to Recent Research and its Applications. Continuum, London, N.Y., 2003.

Fraser B.J., Tobin K.G.: International Handbook of Science Education. Kluwer academic publishers, Dordrecht, 1998 a 2003.

Bertrand Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Český překlad Portál, Praha, 1998.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (03.05.2004)

Přístupy k učení a výuce: behaviorismus, transfer znalostí, učení objevováním, konstruktivistický přístup.

Konstruktivismus - móda či užitečné paradigma? Role prekonceptů v učení, typické prekoncepty v oblasti fyziky. Konstruktivismus radikální a sociální, vývoj konstruktivistického přístupu.

Rozvoj poznávacích schopností žáků, snahy o urychlení kognitivního rozvoje.

Výuka vycházející z kontextu.

Jazyk a typy komunikace v přírodovědném vzdělávání, role vzájemné diskuse studentů.

Praktické experimenty, laboratorní práce a projekty - vývoj názorů na jejich místo a efektivitu.

Technologie (zejména ICT) ve výuce fyziky.

Postoje žáků a studentů k fyzice (jako k oboru a ke školnímu předmětu), otázky motivace.

Proč učit fyziku. (Různé odpovědi, jejich kritika a co z toho plyne.)

Role učitelů v rozvoji fyzikálního vzdělávání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK