PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika fyziky I - NDFY043
Anglický název: Didactics of Physics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Neslučitelnost : NFUF403
Záměnnost : NFUF403
Je neslučitelnost pro: NFUF403
Je záměnnost pro: NFUF403
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Přednáška je zaměřena na taxonomii výukových cílů, vyučovací metody a organizační formy ve výuce fyziky, na didaktické funkce fyzikálních pokusů a na metodiku řešení fyzikálních úloh. V seminářích se vytváří tematické plány, přípravy na vyučovací hodinu s následným mikrovýstupem a zpracovávají se konkrétní ukázky aktivních vyučovacích metod.
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti v alespoň 75 % výuky a zároveň na základě úspěšného vypracování zápočtových prací. Pokud je účast studenta nižší, může vyučující povolit nahrazení účasti vypracováním dalších zápočtových prací. Zápočet lze získat kromě řádného také ve dvou opravných termínech.

Zápočet je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Zadání zkoušky je tvořeno několika dílčími částmi, které odpovídají tématům,

jež jsou diskutována v rámci přednášek a cvičení předmětu.

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část předchází části ústní.

Úspěšné složení zkoušky vyžaduje úspěšné zpracování KAŽDÉ z dílčích částí zkoušky.

Zkoušku je možné složit také ve dvou opravných termínech.

Poslední úprava: Kekule Martina, RNDr., Ph.D. (11.10.2017)
Literatura

Kašpar, E. a kol.: Didaktika fyziky - obecné otázky. SPN, Praha 1978. Fenclová, J.: Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. SPN, Praha 1984. Kašpar, E. a kol.:Problémové vyučování a problémové úlohy ve fyzice. SPN, Praha 1982. Janas, J.: Kapitoly z didaktiky fyziky I. MU Brno 1996. Petty, G.: Moderní vyučování. Portál Praha 1996. Svoboda E. Pokusy s jednoduchými pomůckami. Prometheus, Praha, 2001. Mechlová, E.: Skupinové vyučování ve fyzice ZŠ a SŠ. SPN Praha, 1988. Nahodil, J.: Fyzika v běžném životě. Prometheus Praha, 1966. Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky. SPN, Praha 1991. Slovník školské fyziky. SPN Praha 1988. Učebnice fyziky pro střední školy. Časopisy Matematika - fyzika - informatika, Školská fyzika.

Poslední úprava: Svoboda Emanuel, prof. RNDr., CSc. (05.05.2004)
Požadavky ke zkoušce

Podmínkou pro účast na zkoušce je získání zápočtu z daného předmětu.

Zadání zkoušky je tvořeno několika dílčími částmi, které odpovídají tématům,

jež jsou diskutována v rámci přednášek a cvičení předmětu.

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část předchází části ústní.

Úspěšné složení zkoušky vyžaduje úspěšné zpracování KAŽDÉ z dílčích částí zkoušky.

Zkoušku je možné složit také ve dvou opravných termínech.

Poslední úprava: Žák Vojtěch, doc. RNDr. Mgr., Ph.D. (29.10.2019)
Sylabus -

1. Úvod, didaktika fyziky jako vědní disciplína a jako studijní program.

2. Cíle a obsah fyziky na střední škole (taxonomie cílů a jejich vymezování, strukura a obsah středoškolské fyziky, učebnice, metodické materiály, tematické plány, příprava učitele na vyučovací hodinu).

3. Didaktické principy ve výuce fyziky.

4. Metody výuky ve fyzice ( tradiční dělení metod a dělení metod podle obsahu vzdělání, rozbor výukových metod na konkrétním učivu středoškolské fyziky).

5. Pokusy ve výuce fyziky (didaktické funkce, typy a fáze pokusů, konkrétní ukázky a jejioch rozbor, pokusz s jednoduchými prostředky).

6. Organizační formy výuky fyziky.

7. Mikrovýstupy posluchačů.

Poslední úprava: Svoboda Emanuel, prof. RNDr., CSc. (05.05.2004)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK