Didaktika fyziky (Z) I - NDFY010
Anglický název: Didactics of Physics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2005
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Prerekvizity : NUFY014, NUFY015
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (20.05.2004)
Cíle a obsah výuky fyziky na ZŠ. Formy a metody výuky fyziky a jejich optimální volba vzhledem k žákům a vzhledem k učivu. Úlohy a pokusy ve výuce fyziky. V seminářích se studenti učí plánovat výuku, provádět přípravu na vyučovací hodinu a realizovat ji formou mikrovýstupu, používat zejména heuristické metody výuky.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (20.05.2004)

Kašpar,E. a kol.: Didaktika fyziky. Obecné otázky. Praha, SPN 1978

Fenclová,J.: Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. Praha, SPN 1984

Janás,J.: Kapitoly z didaktiky fyziky. MU Brno 1996

Mechlová,E.: Skupinové vyučování ve fyzice na ZŠ i SŠ. Praha, SPN 1988

Kašpar,E. a kol.: Problémové vyučování a problémové úlohy ve fyzice. Praha, SPN

1982

Volf,I.: Metodika řešení úloh ve fyzice na základní škole. Hradec Králové. Gaudeamus, 1995

Učebnice fyziky pro základní školy

Časopisy: Matematika, fyzika, informatika. Školská fyzika. Učitel matematiky,fyziky, informatiky.

Doplňující literatura:

Fenclová,J.: Úvod do teorie a metodologie didaktiky fyziky.Praha, SPN 1982

Kasíková, H.: Kooperativní učení, kooperativní škola. Portál, Praha, 1997

Janovič.a kol.: Didaktika fyziky. Bratislava, MFF UK 1990

Kašpar,E.: Kapitoly z didaktiky fyziky 1,2 . Praha, SPN 1960,1963

Petty, G.: Moderní vyučování. Praha, Portál 1996

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha, 1998

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (20.05.2004)

1.Fyzika jako všeobecně vzdělávací předmět na ZŠ. Význam fyziky pro všeobecné vzdělání člověka. Vztah fyziky jako vědního oboru a fyziky jako vyučovacího předmětu. Projektování výuky fyziky na ZŠ. Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program.

2.Cíle a obsah výuky fyziky na ZŠ. Hierarchie cílů výuky fyziky, cíle obecné a specifické. Kognitivní (poznatkové a operační) a hodnotové cíle výuky fyziky a jejich vyjádření v oficiálních vzdělávacích. Stanovování výukových záměrů a specifických cílů vyučování fyzice učitelem jako součást jeho přípravy na výuku.

3.Formy výuky.Vyučovací hodina fyziky. Plánování činnosti učitele: roční plán, tematický plán, příprava na vyučovací hodinu. Kooperativní učení (skupinová výuka, projektová výuka ve fyzice na ZŠ).

4.Metody výuky fyziky. Vztah cíle výuky a volby metody výuky. Metody reprodukční. Metody produkční: problémový výklad, heuristická metoda. Komunikace učitele se žáky, kladení otázek.

5.Úlohy ve výuce fyziky. Význam úloh pro plnění cílů výuky fyziky. Druhy úloh. Strategie řešení úloh. Způsoby řešení úloh (analytická a syntetická metoda řešení kvantitativních úloh.

6.Pokus ve výuce fyziky. Význam pokusu v různých fázích poznávacího procesu žáků ve výuce.Klasifikace pokusů.Pokusy demonstrační a frontální. Pokusy s jednoduchými pomůckami. Domácí pokusy.Laboratorní úlohy. Zásady přípravy pokusu učitelem.