PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktické aspekty zpracování experimentálních dat - NBCM158
Anglický název: Practical aspects of experimental data treatment
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Jan Alster, Ph.D.
RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.
Anotace -
Přednáška představí základní postupy zpracování dat na reálných výstupech experimentů typických pro biofyziku a chemickou fyziku. Zároveň upozorní na některé typické chyby a problémy, které zpracování dat provázejí.
Poslední úprava: Procházka Marek, prof. RNDr., Ph.D. (28.01.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou zakončení předmětu je složení zkoušky. Zkouška probíhá formou komentovaného zpracování přidělené datavé sady s požadovaným výstupem analýzy. Hodnocena bude znalost a správné použití metod představených v rámci přednášky.

Poslední úprava: Procházka Marek, prof. RNDr., Ph.D. (28.01.2019)
Literatura -

Jiří Englich, Úvod do praktické fyziky I, MATFYZPRESS, Praha 2006, ISBN 80-86732-93-2

Herman P., Lee J.C. (2012) The Advantage of Global Fitting of Data Involving Complex Linked Reactions. In: Fenton A. (eds) Allostery. Methods in Molecular Biology (Methods and Protocols), vol 796. Springer, New York, NY

Thomas J. DiCiccio and Bradley Efron, Bootstrap Confidence Intervals, Statistical Science, 1996, Vol. 11, No. 3, 189-228

Katharine Megan Mullen,Separable nonlinear models: theory, implementation and applications in physics and chemistry, Vrije Universiteit Amsterdam 2008, ISBN 978-90-8659258-6

Poslední úprava: Procházka Marek, prof. RNDr., Ph.D. (30.04.2019)
Sylabus -

Základy prostředí Python, Matlab a R

Načítání, ukládání a zobrazení dat

Jednoduché operace (odstranění artefaktu, průměrování, interpolace, vyhlazení)

Fourierova transformace (filtrování, interpolace)

Fitování (výběr vhodné metody, určení chyb parametrů a jejich korelací, testování modelů, implementace)

Určení pozice, šířky a tvaru pásu (délka laserového pulzu měřená pomocí vzájemné korelace dvou pulzů, energetické hladiny v absorpčním spektru, rozklad komponent Ramanova spektra)

Jednoduchá a globální analýza (určení dob života z časového vývoje triplet-minus-singletních spekter, analýza reakčních kinetik allosterických enzymů)

Vybrané komplexní problémy (např. získání termodynamických parametrů nebo rovnovážných konstant z naměřené série Ramanových spekter: odečtení pozadí, SVD, fitování modelu, rozhodnutí mezi různými modely)

Poslední úprava: Procházka Marek, prof. RNDr., Ph.D. (28.01.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK