PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktické aspekty zpracování experimentálních dat - NBCM158
Anglický název: Practical aspects of experimental data treatment
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Jan Alster, Ph.D.
RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (28.01.2019)
Přednáška představí základní postupy zpracování dat na reálných výstupech experimentů typických pro biofyziku a chemickou fyziku. Zároveň upozorní na některé typické chyby a problémy, které zpracování dat provázejí.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (28.01.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je složení zkoušky. Zkouška probíhá formou komentovaného zpracování přidělené datavé sady s požadovaným výstupem analýzy. Hodnocena bude znalost a správné použití metod představených v rámci přednášky.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (30.04.2019)

Jiří Englich, Úvod do praktické fyziky I, MATFYZPRESS, Praha 2006, ISBN 80-86732-93-2

Herman P., Lee J.C. (2012) The Advantage of Global Fitting of Data Involving Complex Linked Reactions. In: Fenton A. (eds) Allostery. Methods in Molecular Biology (Methods and Protocols), vol 796. Springer, New York, NY

Thomas J. DiCiccio and Bradley Efron, Bootstrap Confidence Intervals, Statistical Science, 1996, Vol. 11, No. 3, 189-228

Katharine Megan Mullen,Separable nonlinear models: theory, implementation and applications in physics and chemistry, Vrije Universiteit Amsterdam 2008, ISBN 978-90-8659258-6

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (28.01.2019)

Základy prostředí Python, Matlab a R

Načítání, ukládání a zobrazení dat

Jednoduché operace (odstranění artefaktu, průměrování, interpolace, vyhlazení)

Fourierova transformace (filtrování, interpolace)

Fitování (výběr vhodné metody, určení chyb parametrů a jejich korelací, testování modelů, implementace)

Určení pozice, šířky a tvaru pásu (délka laserového pulzu měřená pomocí vzájemné korelace dvou pulzů, energetické hladiny v absorpčním spektru, rozklad komponent Ramanova spektra)

Jednoduchá a globální analýza (určení dob života z časového vývoje triplet-minus-singletních spekter, analýza reakčních kinetik allosterických enzymů)

Vybrané komplexní problémy (např. získání termodynamických parametrů nebo rovnovážných konstant z naměřené série Ramanových spekter: odečtení pozadí, SVD, fitování modelu, rozhodnutí mezi různými modely)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK