Chemie pro fyziky I - Anorganická chemie - NBCM105
Anglický název: Chemistry for Physicists I - Inorganic Chemistry
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_F (08.10.2002)
Empirické zákony chemie. Elektronová struktura atomu, periodický zákon. Teorie chemické vazby. Chemická struktura a fyzikální vlastnosti sloucenin. Základní typy chemických reakcí, chemická termodynamika a kinetika. Chemie vybraných skupin prvku, obecné vztahy mezi prvky. Chemická technologie základních materiálu mikroelektroniky a optoelektroniky.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (08.11.2012)

1. Z. Mička, I. Lukeš, Teoretické základy anorganické chemie, Karolinum Praha 2007.

2. I. Lukeš, Z. Mička, Systematická anorganická chemie, Karolinum 2009

3. Z. Mička, D. Havlíček, I. Lukeš, J. Mosinger, P. Vojtíšek, Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie, Karolinum Praha 1998.

4. A. Muck, Základy strukturní anorganické chemie, Academia Praha, 2006.

5. R. Silberberg, Chemistry - The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill 2009.

6. N.N. Greeenwood, A. Earnshaw, Chemie prvků I a II, Informatorium Praha 1993.

7. F. Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT 2001.

8. F. Jursík, Anorganická chemie kovů, VŠCHT 2002.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (08.11.2012)

1. Vymezení předmětu chemie. Historický vývoj chemie. Empirické zákony chemie, atomová hypotéza. Pojem chemického prvku a sloučeniny, pojem molekuly. Látkové množství, molová hmotnost a molový objem.

2. Elektronová struktura atomu a teorie chemické vazby. Elektronový obal atomu, kvantová čísla, spektrální termy. Periodický zákon prvků. Elektronegativita. Chemická vazba - kovalentní, iontová a koordinační vazba. Hybridizace. Van der Waalsova a vodíková vazba. Mocenství, oxidační stupeň, formální a efektivní náboj.

3. Chemická struktura a fyzikální vlastnosti anorganických sloučenin. Experimentální metody stanovení molové hmotnosti. Strukturní a stechiometrické vzorce. Mesomerie, izomerie. Experimentální metody stanovení tvaru molekul.

4. Chemické reakce. Typy chemických reakcí, chemické rovnice. Elementární pojmy chemické termodynamiky. Chemická rovnováha. Oxidační a redukční reakce, protolytické reakce. Chemická kinetika.

5. Stavba krystalických látek. Prostorová mrížka a elementární buňka. Základní strukturní typy. Symetrie, bodové a prostorové grupy symetrie. Alotropie, polymorfie, izomorfie.

6. Výskyt prvku v přírodě.

7. Vodík a jeho sloučeniny.

8. Alkalické kovy a kovy alkalických zemin, skupina uhlíku a dusíku, halogeny a vzácné plyny.

9. Přechodné prvky. Postavení přechodných prvků v periodickém systému, komplexní sloučeniny, teorie krystalového a ligandového pole.

10. Technologie základních materiálu mikroelektroniky a optoelektroniky. Základní materiály mikroelektroniky. Od čistého křemíku k integrovaným obvodům. Optoelektronické materiály - GaAs, GaN a další III-V polovodiče.