Termodynamika nerovnovážných procesů - NBCM070
Anglický název: Thermodynamics of Nonequilibrium Processes
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Marcela Búryová (27.05.2021)
Lineární a nelineární nerovnovážné procesy. Disipativní struktury. Evoluční kritérium a podmínky stability. Variační principy platné mimo termodynamickou rovnováhu. Kvantové a klasické kinetické rovnice. Nelineární oscilace. Srovnání klasických a moderních přístupů k nerovnovážným teoriím. Aplikace a důraz na experimenty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Marcela Búryová (27.05.2021)

Poskytnout vhled do teoretického popisu lineárních a nelineárních nerovnovážných procesů. Srovnání různých přístupů a aproximací. Ilustrace obecných teorií na jednoduchých exaktně řešitelných modelech.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. (04.10.2021)

[1] D. Jou, J. Casas-Vázquez, G. Lebon: Extended Irreversible Thermodynamics (2010)

[2] G. Lebon, D. Jou, J. Casas-Vázquez: Understanding Non-Equilibrium Thermodynamics (2008)

[3] I. Prigogine: Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes (1968)

[4] S.R.de Groot, P.Mazur: Non-Equilibrium Thermodynamics (1962)

[5] I.Dvořák, F.Maršík, L.Andrej: Biotermodynamika, Praha 1982

[6] I.Samohýl: Racionální termodynamika chemicky reagujících směsí (1982)

[7] P.Glansdorf, I.Prigogina: Thermodynamic Theory of Structure, Stability and Fluctuations (1971)

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. (04.10.2021)

Přednáška nebo kontrolovaná četba.

Sylabus -
Poslední úprava: Marcela Búryová (02.09.2021)

1) Lineární teorie: Základní postuláty a pojmy (produkce entropie, Onsagerovy vztahy), možné formulace pro spojité systémy. Bilanční rovnice a zákony zachování. Relaxační procesy. Transportní procesy ve spojitých soustavách. Variační principy. Zobecnění na malé biologické systémy. Korteweg, Cahn-Hilliard.

2) Prigoginovo evoluční kritérium a podmínky stability. Fenomenologická chemická kinetika. Nelineární oscilace, samoorganizované disipativní struktury.

3) Racionální termodynamika (Truesdell). Racionální rozšířená termodynamika (Müller, Ruggeri). Rozšířená nerovnovážná termodynamika (Jou). Aplikace (EIT).

4) Úvod do formalizmu GENERIC.